Wielu podatników zakupujących wyposażenie na raty zastanawia się, w jaki sposób zaliczyć je w koszty. Wyposażeniem nazywamy rzeczowe składniki majątku (sprzęty, przedmioty urządzenia związane z prowadzoną działalnością gospodarczą), których wartość początkowa nie przekroczyła 3500 zł. W poniższym artykule przedstawimy jak rozliczyć wyposażenie zakupione na raty.

Wyposażenie zakupione na raty - jak rozliczyć w koszty zgodnie z ratami?

Zakup wyposażenia zarówno przez firmę, jak i osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą powinien być zaliczany w koszty zgodnie z opłacanymi w terminie ratami. Podatnik ma możliwość jednorazowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku na zakupione wyposażenie, jednakże później musi dokonać wyksięgowania, co przedstawia zamieszczony na końcu artykułu przykład.

Działanie takie wyznaczają art. 15b Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) i art. 24d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT). Przepisy te wyraźnie określają, w jakim momencie podatnik powinien dokonać korekty kosztów:

  • gdy termin płatności jest krótszy niż 60 dni to korekta jest konieczna jeśli nie dokona on zapłaty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności,
  • gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia wydatku w koszty.

Korekta kosztów w przypadku braku zapłaty w odpowiednim terminie dotyczy także zakupów dokonanych w formie ratalnej. Ustawodawca nie określił dodatkowych regulacji, na podstawie których miałyby one być wyłączone z zakresu obowiązywania tych przepisów.

O warunkach zaliczania w koszty uzyskania przychodu ponoszonych przez podatnika wydatków decydują przepisy ustawy o PIT. Jej art. 22 ust. 1 stanowi, iż kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zatem jeżeli podatnik wykaże bezpośredni lub pośredni związek pomiędzy poniesionymi kosztami a osiągniętymi bądź w przyszłości wypracowanymi przychodami, wówczas nabywa prawo do zaliczenia wydatków w koszty uzyskania przychodów.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. został wprowadzony do ustawy o CIT art. 15b, którego zadaniem było zlikwidowanie tzw. zatorów płatniczych. Stosownie do tego unormowania w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury (innego dokumentu) dłużnik - w określonych ustawą terminach - zobowiązany jest do dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów.

Konieczność dokonania korekty w przypadku zakupu ratalnego potwierdzają również organy skarbowe. Przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 28 maja 2013 r., sygn. ITPB3/423-136d/13/PS.

"Literalna wykładnia przepisów (…) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym art. 15b tej ustawy prowadzi do oczywistego wniosku, że przepisy nie zawierają wyłączeń, jeśli chodzi o ich stosowanie, w odniesieniu do zakupu, w wypadku gdy dostawca i odbiorca uzgodnili, że należność z faktury (rachunku) będzie płatna w ratach. Jednocześnie, odnosząc się do kryterium celowości wprowadzonych zmian należy podnieść, że zasadniczym celem wprowadzenia przedmiotowych rozwiązań było przeciwdziałanie zjawisku tzw. »zatorów płatniczych«. Regulacje te mają mobilizować podatników do regulowania płatności kontrahentom. Przy czym regulacje dotyczące tzw. »zatorów płatniczych« nie zawierają wyłączeń w ich stosowaniu w odniesieniu do podatników dokonujących zakupu ratalnego. Wprowadzenie takiego wyłączenia stanowiłoby naruszenie równości w zasadach opodatkowania i stawiałoby w uprzywilejowanej sytuacji podatników dokonujących takiego zakupu. Z tych względów obowiązek korekty kosztów podatkowych nie może być uzależniony od okoliczności takiej jak sposób zapłaty. Podstawą do takiej korekty jest fakt nieterminowego regulowania kwot wynikających z faktury, umowy lub innego dokumentu, bez względu na to, czy zakupu dokonano w formie ratalnej".

Załóżmy, że podatnik zakupił 20 marca 2013 r. drukarkę, której wartość opiewała na kwotę 2800 zł. Tego samego dnia drukarka została oddana do użytkowania. Zapłata za nią została rozłożona na równe raty, płatne przez 16 m-cy i do 20 dnia każdego miesiąca. Pierwsza rata została uiszczona w dniu nabycia drukarki. Raty od kwietnia do grudnia były płacone terminowo.

m-c

koszty uzyskania przychodów/data

raty/data zapłaty

korekta kosztów/zmniejszenie kosztów

zwiększenie kosztów

III

2800 / 20.03.2013

175/20.03.2013

-

-

IV

-

175/19.04.2013

-

-

V

-

175/20.05.2013

-

-

VI

-

175/20.06.2013

2100/20 czerwca minęło 90 dni od daty potrącenia kosztu

-

VII

-

175/19.07.2013

-

175

VIII

-

175/20.08.2013

-

175

IX

-

175/20.12.2013

-

175

X

-

175/20.12.2013

-

175

XI

-

175/20.12.2013

-

175

XII

-

175/20.12.2013

-

175

Podsumowując, podatnik w czerwcu, po 90 dniach od daty potrącenia kosztu, musi dokonać korekty zmniejszającej koszty o pozostałą do rozliczenia w kolejnych miesiącach kwotę:

2800 zł - (175 zł *4 raty) = 2100 zł

Następnie w kolejnych miesiącach od lipca do grudnia zalicza w koszty ratę miesięczną (oczywiście warunkiem jest dokonanie jej zapłaty).