laptop łąkaRegularne udoskonalanie swoich umiejętności i podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest jednym z podstawowych obowiązków wartościowego i bardzo znaczącego (dla firmy) pracownika. Ta sama zasada tyczy się również przedsiębiorców. Samodoskonalenie i ciągły rozwój czyni naszą ofertę konkurencyjną i bardziej atrakcyjną dla potencjalnego klienta. Dodatkowo wpływa na możliwość podwyższenia ceny rynkowej za świadczone przez nas usługi. Jeśli wybrane kursy i szkolenia spełniają określone przez ustawę warunki możemy zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu i tym samym obniżyć płacony podatek.

 

Koszty związane z doskonaleniem swoich umiejętności poprzez studia lub kursy są możliwe do doliczenia, jeżeli  spełniają kryteria określone treścią art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowo przedsiębiorca musi wykazać istnienie związku przyczynowego między poniesionymi wydatkami na edukację, a celem jakim jest osiągnięcie przychodu oraz odpowiednia dokumentacja.

Studia i szkolenia zawodowe

Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie pod kątem rzeczywistej przydatności i związku ze źródłem przychodów. W związku z tym prowadząc np. firmę transportową wątpliwe będzie wykazanie związku przyczynowego, gdy w kosztach wskażemy opłatę za studia o kierunku dziennikarskim. Tego typu studia poszerzają ogólną wiedzę przedsiębiorcy,  w tym wypadku mają charakter bardziej osobisty niż firmowych. Z kolei w sytuacji, gdy koszt studiów lub kursu obejmuje kierunki z zakresu transportu i logistyki będzie on jak najbardziej możliwy do wykazania.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej nr sygn. ITPB1/415-1145/11/DP wydanej w dniu 31.01.2012 r. tak opiuje podobny przypadek:

"(...) Dla stwierdzenia, czy wydatki poniesione w związku z odbywaniem studiów, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, istotne jest ustalenie:

  • czy takie wydatki związane są z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i które mają z nią związek,
  • czy takie wydatki służą tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia nie związanego z działalnością, a więc które co do zasady mają charakter osobisty.

Jako [wydatki] uzasadnione racjonalnie i gospodarczo, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, uznać należy wydatki na kształcenie, które pozwolą podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej. (...)"

Warto zauważyć, że są również uniwersalne kierunki studiów, które także mogą stanowić koszt uzyskania przychodu. Do takich zaliczają się np. te związane z zarządzaniem firmą czy też marketingiem. Oprócz opłat za studia możemy odliczyć od podatku także wydatki na dojazd na uczelnię i zakup podręczników, pod warunkiem właściwego ich udokumentowania.

Kursy językowe

W przypadku kursów językowych również niezbędne jest prawidłowe uzasadnienie poniesionego kosztu i dokładne wskazanie do jakich celów niezbędna jest znajomość języków obcych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał w dniu 21.10.2010 r. interpretację indywidualną, nr sygn. IPPB1/415-778/10-2/RS, w sprawie zaliczenia kursu języka angielskiego do kosztów uzyskania przychodów:

"(...) Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektów multimedialnych, głównie w tematyce muzyki i radia. Firma, z którą Wnioskodawca współpracuje, rozszerza swoją działalność na Ukrainie i w Rosji. Wnioskodawca został zobligowany do wsparcia merytorycznego oddziału ukraińskiego w kwestii budowy i programowania tamtejszego radia internetowego. W tym celu Wnioskodawca jest zmuszony rozmawiać w języku angielskim z tamtejszymi pracownikami. W związku z faktem, iż znajomość tego języka w przypadku Wnioskodawcy jest niewystarczająca, Wnioskodawca w celu utrzymania dalszej współpracy ze spółką G. i zachowania źródła przychodów, zmuszony jest podnieść swoje umiejętności w tym zakresie na specjalnym kursie.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż podnoszenie znajomości języka angielskiego przedsiębiorcy ma na celu zachowanie obecnego źródła przychodu oraz pozyskiwanie coraz większej liczby klientów. (...)"

Kursy na prawo jazdy

Do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorcy nie mogą zaliczać wydatków na kurs prawa jazdy kat. B i egzaminu, w przeciwieństwie do kosztów związanych z użytkowaniem auta, zakupem  paliwa oraz eksploatacją pojazdu.

Takie stanowisko potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 24.10.2011 r., nr sygn. ITPB1/415-786/11/DP:

"(...)Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że planuje Pani uzyskać uprawnienie do kierowania samochodem osobowym, uznając iż poniesienie tego typu wydatku przyczyni się do usprawnienia działań związanych z dojazdem do miejsca pracy (miejsca prowadzenia działalności gospodarczej) oraz będzie miało związek z pozyskiwaniem nowych źródeł przychodów.

Uzyskanie prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdami mechanicznymi. Jest ono potrzebne zarówno do prowadzonej działalności gospodarczej jak i prywatnie w celu kierowania pojazdami do celów osobistych.

Aby więc mówić o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, kurs prawa jazdy musiałby być ściśle związany z zajęciem, które wykonywane byłoby wyłącznie w ramach prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej.

Zauważyć należy, iż prowadzi Pani pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych (ratownik medyczny), zatem prowadzona przez Panią działalność nie jest związana z prowadzeniem samochodu. Nie prowadzi Pani bowiem działalności w zakresie usług transportowych, nie jest też Pani kierowcą karetki. Nie można zatem przyjąć, że poprzez zdobycie uprawnień do prowadzenia samochodu osobowego nastąpi podwyższenie posiadanych przez Panią kwalifikacji w zakresie ratownik medyczny, co będzie miało związek z pozyskiwaniem nowych źródeł przychodów.

Tak więc wydatek poniesiony na uzyskanie prawa jazdy - w tym konkretnym przypadku - nie ma ścisłego związku tylko z prowadzoną działalnością gospodarczą. Uzyskanie prawa jazdy ułatwi Pani w znacznym stopniu również życie prywatne.

A zatem wydatki poniesione w związku z uzyskaniem prawa jazdy nie stanowią kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej. (...)"