Daty 30 września i 1 października każdego roku są ważne dla przedsiębiorców, bowiem ustalone na ten dzień kursy waluty euro mają wpływ na wysokość limitów podatkowych i wskaźników. Wiadomo już m.in. kto będzie mógł skorzystać w tym roku z uproszczonej rachunkowości, a którzy przedsiębiorcy będą zobowiązani prowadzić pełne księgi.

Dla kogo rachunkowość uproszczona - limity podatkowe na 2015?

Do ustalenia aktualnego limitu, do którego przedsiębiorca może prowadzić księgowość uproszczoną, stosuje się kurs średni NBP z dnia 30 września poprzedniego roku obrotowego. W tym roku wynosi on 4,1755 zł i tym samym ustanawia nowe limity podatkowe na 2015 rok.

Rok obrotowy

Ustawowy limit w EUR

Kurs euro

Limit w PLN

2013

1 200 000

4,1138

4 936 560

2014

1 200 000

4,2163

5 059 560

2015

1 200 000

4,1755

5 010 600

W porównaniu do poprzedniego roku, limit na 2015 rok spadł zatem o 48 960 zł. Po przekroczeniu wartości 5 010 600 zł przedsiębiorca, zgodnie z ustawą o rachunkowości, zobowiązany jest do prowadzenia pełnej księgowości. Wszystkie jednostki prowadzące obecnie rachunkowość uproszczoną, zobowiązane są do bieżącego monitorowania wartości sprzedaży. Dzięki tej kontroli mogą mieć wpływ na prawo do prowadzenia księgowości w obecnej formie poprzez dobór ilości zleceń czy zamówień. Zwłaszcza przy końcu roku można podjąć decyzję o ich realizacji dopiero w roku następnym.

Płatności za pośrednictwem rachunku bankowego

Co miesiąc zmienia się kwota w przeliczeniu na złote polskie, od której obowiązkowo płatności pomiędzy przedsiębiorcami  muszą być realizowane za pośrednictwem rachunku bankowego. Do przeliczeń stosowany jest kurs średni NBP na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego daną transakcję. Graniczna kwota płatności, do której nie trzeba posługiwać się przelewem bankowym wynosi przykładowo:

Miesiąc

Ustawowy limit w EUR

Kurs euro

Limit w PLN

Marzec 2015

15 000

4,1495

62 242,50

Luty 2015

15 000

4,2081

63 121,50

Mały podatnik

Ustawa o PIT określa, kim jest mały podatnik. Pojęcie to oznacza podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Przeliczenia na PLN dokonuje się po kursie średnim NBP wyznaczonym na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Co ważne, pojęcie małego podatnika funkcjonuje również w podatku VAT i ma znaczenie w odniesieniu do prawa do skorzystania z metody kasowej rozliczeń.

Rok obrotowy

Ustawowy limit w EUR

Kurs euro

Limit w PLN

2013

1 200 000

4,1020

4 922 000

2014

1 200 000

4,2230

5 068 000

2015

1 200 000

4,1792

5 015 000

Inne limity obowiązują natomiast w podatku VAT dla małego podatnika prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu. W tym przypadku bowiem limitem jest wartość 45 000 euro.

Rok obrotowy

Ustawowy limit w EUR

Kurs euro

Limit w PLN

2013

45 000

4,1020

185 000

2014

45 000

4,2230

190 000

2015

45 000

4,1792

188 000

Limit ten na rok 2015 spadł zatem o 2 000 zł.

Jednorazowa amortyzacja - pomoc de minimis

Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność w zakresie podatku dochodowego mają prawo do skorzystania z amortyzacji jednorazowej środków trwałych. Stanowi to swoisty przywilej podatkowy, bardzo pomocny na starcie w działalności. Jednorazowym odpisom amortyzacyjnym podlegają sprzęty zaliczane do 3-8 grupy Klasyfikacji Środków Trwałych, ale z wyłączeniem samochodów osobowych. Ustawowa roczna wartość limitu wynosi 50 000 euro. Do przeliczeń na złotówki należy zastosować kurs średni NBP, ogłaszany na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Rok obrotowy

Ustawowy limit w EUR

Kurs euro

Limit w PLN

2013

50 000

4,1020

205 000

2014

50 000

4,2230

211 000

2015

50 000

4,1792

209.000

W stosunku do roku bieżącego, w roku 2014 limit ten był wyższy o 2 000 zł. 

Ryczałt ewidencjonowany

Podatnicy jako formę rozliczeń podatku dochodowego mogą wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli:

  • w roku poprzedzającym rok podatkowy:

    • uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 000 euro, lub
    • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 000 euro,
  • rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

Do przeliczeń na PLN stosuje się kurs średni NBP obowiązujący w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym ma być stosowana ta forma opodatkowania. Dla podmiotów rozpoczynających działalność w danym roku nie ma wyznaczonych limitów. Występują one jedynie w przypadku przedsiębiorców, którzy kontynuują jej prowadzenie.

Rok obrotowy

Ustawowy limit w EUR

Kurs euro

Limit w PLN

2013

150 000

4,1020

615 300

2014

150 000

4,2230

633 450

2015

150 000

4,1792

626.880

W 2015 roku limit zatem jest niższy o 6 570 złotych ze względu na niższy kurs waluty euro w stosunku do złotówki.