W nowym roku podatkowym, oprócz niezbędnych działań związanych z kończeniem starego okresu rozliczeniowego i składaniem deklaracji, przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę na nowe limity podatkowe. Zarówno zmieniające się przepisy, jak i kursy walut mogą zmodyfikować wysokość poszczególnych kwot, co z kolei może wywołać różne skutki w przedsiębiorstwach.

Limit dla prowadzenia księgowości uproszczonej

Osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne i jawne osób fizycznych, a także spółki partnerskie i spółdzielnie socjalne mogą ewidencjonować swoje obroty w formie księgowości uproszczonej. Zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ustawy o rachunkowości, wyznaczony został limit, po przekroczeniu którego powyższe podmioty powinny obowiązkowo prowadzić pełne księgi rachunkowe.

Obowiązek prowadzenia księgowości pełnej dotyczy taki działalności, których przychody za poprzedni rok podatkowy przekroczyły 1 200 000 euro. Zgodnie z kursem Narodowego Banku Polskiego z 28 września 2012 r., w roku 2013 limit ten wynosi 4 936 560 zł.

Warto w tym miejscu wspomnieć o sytuacji, w której podmiot był zobowiązany z tytułu przekroczenia limitu do zaprowadzenia pełnej księgowości, natomiast w następnym roku podatkowym jego przychody spadły poniżej omawianej kwoty. W takiej sytuacji przedsiębiorca ma prawo do ponownego przejścia na księgowość uproszczoną od 1 stycznia nowego roku podatkowego. W tym celu muszą zostać spełnione dwa dodatkowe warunki: podatnik musi złożyć do naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienie o zaistniałej zmianie w terminie 20 dni od zaprowadzenia księgowości uproszczonej (czyli do 21 stycznia); oraz złożyć zgłoszenie aktualizujące - osoby fizyczne i spółki cywilne za pomocą CEIDG-1 do CEIDG, natomiast spółki osobowe przy wykorzystaniu zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-2 do urzędu skarbowego.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednocześnie indywidualną działalność gospodarczą i są wspólnikami spółki cywilnej, często mają wątpliwości co do osiąganych z tych źródeł przychodów. W tej kwestii należy wobec tego wyjaśnić, że przepisy dotyczą każdego podmiotu gospodarczego z osobna. W związku z tym, gdy limit 1 200 000 euro zostanie przekroczony w jednej z wymienionych firm, podatnik będzie zobowiązany do zaprowadzenia pełnej księgowości wyłącznie w niej. Przychodów takich nie należy sumować, a ewentualne zmiany w jednej działalności nie będą miały wpływu na drugą z nich.

Limity dla ryczałtu ewidencjonowanego

Wybór ryczałtu ewidencjonowanego jako formy opodatkowania działalności gospodarczej może być dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy. Trzeba jednak zdać sobie sprawę z faktu, że prawo do korzystania z tego rozwiązania może zostać utracone.

W przepisach został przewidziany limit przychodów, po przekroczeniu którego przedsiębiorca utraci prawo do korzystania w swojej firmie z ryczałtu ewidencjonowanego. Kwota ta wynosi 150 000 euro, jeśli podatnik będzie opłacał zaliczkę na podatek dochodowy miesięcznie, i 25 000 euro, jeżeli zdecyduje się na rozliczenia kwartalne.

W roku 2013, zgodnie z kursem z dnia 1 października 2012 roku, kwoty te wynoszą w polskiej walucie odpowiednio 615 300 zł dla zaliczki miesięcznej oraz 102 550 zł dla kwartalnej. Limit taki obowiązuje zarówno podatnika, który prowadzi indywidualnie własną firmę, jak i właścicieli spółki cywilnej - w tej sytuacji suma przychodów wszystkich wspólników nie może przekroczyć podanych powyżej kwot.

W przypadku, gdy w ciągu roku podatkowego przychód z przedsiębiorstwa przekroczy podane limity, właściciel jest zobowiązany zaprowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów i rozliczać się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych. Takie działanie powinno być podjęte od początku nowego roku podatkowego, gdyż zgodnie z zapisami w Ustawie z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w przypadku limitów pod uwagę powinny być brane przychody uzyskane w poprzednim roku podatkowym.

Limity w przypadku metody kasowej małego podatnika

Status małego podatnika rozliczającego się metodą kasową może znacząco zwiększyć płynność finansową przedsiębiorcy. Przedsiębiorca, który zdecydował się na taką metodę rozliczeń, ma co do zasady prawo do odprowadzenia należnego podatku VAT do urzędu dopiero, gdy otrzyma zapłatę od kontrahenta. Także odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy na zasadach kwartalnych daje podatnikowi większe możliwości dysponowania środkami firmy.

Status małego podatnika także jest ograniczony limitami. Ich przekroczenie wiąże się z utratą prawa do rozliczania się metodą kasową i koniecznością zastosowania metody memoriałowej. W tym przypadku kwota przychodów ze sprzedaży brutto z poprzedniego roku podatkowego nie może być wyższa niż 1 200 000 euro. W roku 2013, zgodnie z kursem walut z 1 października 2012 r., w przeliczeniu na polską walutę limit wynosi 4 922 000 zł.

Inny limit obowiązuje właścicieli przedsiębiorstw maklerskich, podatników zarządzających funduszami inwestycyjnymi, lub będących agentami, zleceniobiorcami albo innymi osobami, świadczącymi usługi o podobnym charakterze (z wyjątkiem komisu). W ich przypadku, kwota wynagrodzenia - prowizji lub innej formy - za wykonane usługi nie powinna być wyższa niż 45 000 euro, czyli 185 000 zł.

Limit dla zwolnionych podatników VAT

Przedsiębiorca, prowadzący własną działalność gospodarczą, nie zawsze musi być czynnym podatnikiem podatku VAT. Dla nowych firm oraz dla przedsiębiorstw już funkcjonujących, ale nie przekraczających pewnej kwoty obrotu, przepisy przewidują możliwość podmiotowego zwolnienia z VAT.

W bieżącym roku podatkowym limitem, który uprawnia do pozostania biernym podatnikiem VAT, jest kwota netto przychodów ze sprzedaży nieprzekraczająca 150 000 zł. Podobnie, jeśli podatnik dopiero zakłada własne przedsiębiorstwo, i przewiduje, że wysokość tego przychodu, odpowiadającego proporcjonalnie okresowi prowadzenia działalności w stosunku do całego roku podatkowego, nie przekroczy wyżej wymienionej sumy, to nie wystąpi konieczność rejestrowania się jako czynny podatnik VAT.

Należy pamiętać, że bycie biernym podatnikiem VAT przy nieprzekroczeniu limitu stanowi jedynie prawo podatnika. Każdy przedsiębiorca, także dopiero zakładający działalność gospodarczą, może zarejestrować się w urzędzie jako podatnik czynny. Natomiast w sytuacji odwrotnej - gdy przedsiębiorca chce ponownie skorzystać z prawa do bycia zwolnionym z VAT-u, oprócz limitu przychodów obowiązują także terminy. Powrót do bycia biernym podatnikiem VAT może nastąpić dopiero w kolejnym roku podatkowym, licząc od końca roku, w którym przedsiębiorca zrezygnował ze zwolnienia lub też stracił do niego prawo.

W przepisach dotyczących zwolnienia podmiotowego z VAT nie zaszły w 2013 r. żadne zmiany.

Limity przy jednorazowej amortyzacji

Mali podatnicy oraz przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności, mogą skorzystać z przewidzianego w przepisach przywileju w postaci jednorazowej amortyzacji określonych środków trwałych.

Metodę amortyzacji jednorazowej można zastosować wyłącznie w przypadku środków trwałych z grup 3-8 klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych. Z drugiej strony, ograniczeniem jest także maksymalna kwota zamortyzowanych w ten sposób firmowych sprzętów. W ciągu jednego roku podatkowego podatnik może skorzystać z jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis do łącznej sumy 50 000 euro. Zgodnie z kursem NBP z 1 października 2012, limit ten w 2013 r. w polskiej walucie będzie wynosił 205 000 zł.

Limity a zwolnienia z kas fiskalnych

Co do zasady, sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych powinna być ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej. W przepisach zostały przewidziane zwolnienia z tego obowiązku, zależne od wysokości dochodów oraz rodzaju prowadzonej działalności.

W 2013 r. wprowadzona została znaczna zmiana, dotycząca podmiotowego zwolnienia z obowiązku posiadania kasy rejestrującej. Od 1 stycznia obrót ze sprzedaży na rzecz osób prywatnych nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł, bez względu na to, czy dotyczy to nowego przedsiębiorcy, czy też kontynuującego działalność w nowym roku podatkowym. Limit ten powinien zostać wyliczony na zasadzie proporcji do okresu dokonywania takiej sprzedaży.

 

Zarówno podatnik, który w danym roku podatkowym dopiero zakłada swoją działalność, jak i ten, który ją kontynuuje, powinien zapoznać się z limitami obowiązującymi w nowym roku podatkowym. W związku ze zmianami w przepisach i kursach walutowych może zdarzyć się, że pewne kwoty zostaną obniżone i podatnik utraci prawa, z których dotychczas korzystał, a warto pamiętać, że nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania - w związku z czym takie tłumaczenie nie uchroni przedsiębiorcy przed ewentualnymi konsekwencjami karno-skarbowymi.