Jakie przywileje przysługują Małym Podatnikom?

Mały Podatnik to podmiot, którego sprzedaż, wraz z kwotą podatku, była nie większa niż wyrażona w złotych kwota odpowiadająca równowartości 1 200 000 euro. Przeliczenia kwot ustawowo podanych w euro, dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na dzień pierwszego października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do tysiąca zł. W 2010 r. euro osiągnęło średni kurs 3,9465 złotych, co daje limit uprawniający do korzystania ze statusu Małego Podatnika w wysokości 4 736 000 złotych.

W 2010 r. Małym Podatnikiem jest także przedsiębiorca, będący agentem, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o tym samym charakterze, z wyjątkiem komisu - gdy kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (razem z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2009 r. kwoty odpowiadającej równowartości 45 tys. euro.

Małym Podatnikiem jest też podatnik, który rozpoczyna w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności opodatkowanych VAT, jeśli prognozowana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży odpowiednio kwoty 1 200 000 euro lub 45 000 euro.

Przywileje Małych Podatników

Mali Podatnicy mogą korzystać z takich przywilejów podatkowych jak:

  • możliwość wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w formie kwartalnej albo uproszczonej
  • jednorazowa amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do wartości 100 000 euro (czyli w 2010 roku do 422 tys. zł)
  • kwartalne rozliczenia VAT bez konieczności wpłacania zaliczek
  • metoda kasowa rozliczeń VAT