Możliwość pomniejszenia stawki akcyzy odpowiedniego o VAT naliczony, co do zasady, należy się podatnikowi w miesiącu dostania faktury lub papieru celnego (art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT). Jednak od tej reguły istnieje wiele wyjątków, między innymi legislator przewidział ewentualność specjalną dla rachunków za tzw. „media” (art. 86 ust. 10 pkt 3): „Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje:(…) w przypadku nabycia towarów i usług, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1, jeżeli faktura VAT zawiera informację, jakiego okresu dotyczy – w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności”.

Via „media” należy kojarzyć (wg art. 19 ust. 13 pkt 1 ustawy):

1. zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gazu przewodowego,

2. usługi telekomunikacyjne, radiokomunikacyjne (nie obejmuje sprzedaży żetonów, kart telefonicznych albo innych jednostek, jakie uprawniają do korzystania z usług telekomunikacyjnych art. 19 ust. 18),

3. usługi w obrębie rozprowadzania wody,

4. usługi w zakresie gospodarowania ściekami a także wywożenia i unieszkodliwiania śmieci, usługi sanitarne i zbieżne.

W razie, gdy podatnik nie wykorzysta prawa obniżenia podatku należytego w wyżej wymienionym okresie, może dokonać jego pomniejszenia w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych (art.86 ust. 11), co powoduje, iż podatnik ma kwartał na potrącenie VATu z faktury za media (patrząc od miesiąca, na który wypada termin zapłaty). Ostatecznie, w przypadku, gdy termin kwartału również nie zostanie dotrzymany, podatnik ma możliwość zmniejszenia podatku należnego przez poprawienie oświadczenia VAT-7 za czas, w którym posiadał do tego prawo (art. 86 ust. 13). Poprawkę, o której traktuje się wyżej można zadeklarować nie później niż w przeciągu pięciu lat, patrząc od początku roku, kiedy wystąpiło prawo do pomniejszenia podatku należnego.