Od 1 stycznia 2014 roku pojawią się zmiany, dotyczące ustawy o podatku od towarów i usług, obejmujące m.in. zasady rozliczeń małych podatników. Większą uwagę przyłożono na doprecyzowaniu terminu odliczenia VAT naliczonego w metodzie kasowej, a także dodaniu nowych przepisów dotyczących fakturowania.

Mały podatnik, definicja i objaśnienie

Według postanowień przepisów ogólnych ustawy od podatku od towarów i usług, mały podatnik to osoba lub podmiot, która w poprzednim roku podatkowym, osiągnęła wartość sprzedaży - łącznie z kwotą podatku - nie przekraczającą w złotych równowartości 1.200.000 euro. Należy przy tym podkreślić, że przeliczenie kwot następuje na podstawie średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu roboczym miesiąca października poprzedniego roku podatkowego. Przeliczona kwota ulega ponadto zaokrągleniu do 1.000 zł.

W roku 2014 zwiększy się limit sprzedaży, ponieważ nastąpiło podwyższenie kursu euro w stosunku do poprzedniego roku. Na podstawie tabeli NBP nr 190/A/NBP/2013 z 1 października 2013 roku, kurs wyniósł 4,2230 zł. Nowy limit uprawniający do otrzymania statusu małego podatnika w przyszłym roku wyniesie zatem:

1.200.000 euro x 4,2230 zł = 5.067.600 zł
a więc po zaokrągleniu do 1.000 zł = 5.068.000 zł

Do końca 2013 roku limit sprzedaży wynosi 4.922.000 zł, a więc w przyszłym roku wzrośnie o 146.000 zł.

Należy pamiętać, że nowy limit będzie obowiązywał od początku przyszłego roku i odnosił się do wysokości sprzedaży za rok 2013, uzyskanej przez małych podatników.

Obowiązek podatkowy VAT u małego podatnika

Mały podatnik ma możliwość wyboru metody kasowej rozliczeń. Polega ona na tym, że w przeciwieństwie do pozostałych podatników, obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych przez niego dostaw towarów i usług, powstaje w nieco inny sposób. Taka forma rozliczeń wymaga jednak uprzedniego zawiadomienia pisemnego, właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Termin złożenia pisma przypada do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który mały podatnik zdecydował się na korzystanie z metody kasowej.

W przypadku sprzedaży na rzecz podmiotów będących czynnymi podatnikami VAT, obowiązek podatkowy powstaje z dniem otrzymania części lub całości zapłaty. A więc dopiero za okres, w którym otrzymano płatność od kontrahenta, podatnik odprowadza należny podatek VAT.

W sytuacji, kiedy świadczenie usług lub dostawa towarów odbyła się na rzecz każdego innego podmiotu, wówczas obowiązek podatkowy powstaje w dniu otrzymania części lub całości wypłaty, maksymalnie do 180. dnia od daty sprzedaży towarów lub usług.

Metoda kasowa, jak odliczyć podatek VAT

Mały podatnik rozliczający się metodą kasową ma również prawo odliczyć podatek naliczony od nabycia towarów i usług. Możliwe jest to w momencie uregulowania płatności względem sprzedawcy.

Jak stanowi art. 86 ust. 16 ustawy o VAT, obowiązujący do końca 2013 roku, w odniesieniu do nabytych w Polsce towarów i usług, mali podatnicy rozliczający się metodą kasową mogą obniżyć kwotę podatku należnego w rozliczeniu za kwartał, w którym uregulowano część lub całość należności wynikającej z faktury - nie wcześniej niż z dniem otrzymania faktury.

W 2014 roku, odliczanie VAT przy wykorzystaniu metody kasowej przez małego podatnika będzie regulowane przez art. 86 ust. 10e znowelizowanej ustawy o VAT. W przyszłym roku, prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do nabytych towarów i usług w okresie stosowania metody kasowej, powstanie nie wcześniej, niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik zapłacił za towary i usługi.

Rozliczenie kwartalne wciąż wymagane?

W tej kwestii przepisy nie ulegną zmianie. Jak wynika bezpośrednio z art. 99 ust. 2 ustawy, mały podatnik nadal zobowiązany będzie do składania kwartalnych deklaracji podatkowych VAT-7K w przypadku korzystania z metody kasowej.

Prawo do kwartalnego składania zeznań podatkowych przysługuje również osobom posiadającym status małego podatnika, które nie skorzystały przy rozliczeniu z metody kasowej. Aby skorzystać z tej opcji, należy złożyć stosowne pismo do naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który złożona będzie po raz pierwszy kwartalna deklaracja podatkowa.

Zmiany w przepisach regulujących wystawianie faktur

Do końca 2013 roku zasady fakturowania przez małych podatników regulowane są rozporządzeniem MF w sprawie m.in. wystawiania faktur. Z początkiem 2014 roku, przepisy regulujące wystawianie faktur zostaną zawarte w ustawie o VAT (art. 106a-106q), natomiast rozporządzenie MF przestanie obowiązywać. Nie zmieniają się również informacje na wystawionej fakturze, w przypadku małego podatnika deklarującego rozliczenie za pomocą metody kasowej - są takie same jak w przypadku innych podatników. Wyjątkiem jest konieczność zawarcia na fakturze adnotacji "metoda kasowa".

Nowy art. 106e zawiera informacje jakie powinna zawierać faktura, a mianowicie:

 • datę wystawienia faktury,
 • kolejny numer służący do jednoznacznej identyfikacji faktury,
 • imiona, nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy oraz ich adresy,
 • numery NIP sprzedawcy oraz nabywcy,
 • nazwę towaru lub usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonywanych usług,
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art.106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
 • adnotację "metoda kasowa",
 • kwotę należności ogółem,
 • stawkę podatku,
 • cenę jednostkową netto, bez uwzględnienia kwoty podatku,
 • wartość sprzedaży netto, a więc wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku,
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, uwzględniając podział na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Rezygnacja z metody kasowej

W celu rezygnacji z metody kasowej, mały podatnik musi spełnić jeden warunek, a mianowicie okres korzystania z tego rozwiązania nie może trwać krócej niż 12 miesięcy. Zgłoszenie o rezygnacji należy dokonać w formie pisemnej do naczelnika urzędu skarbowego do końca kwartału, w którym dotychczas stosowana była kasowa metoda rozliczeń.

Utrata prawa do metody kasowej

Mały podatnik może utracić prawo do rozliczania podatku metodą kasową w sytuacji, gdy limit uprawniający do otrzymania statusu małego podatnika przekroczy równowartość 1.200.000 euro. Punkt ten reguluje art. 21 ust. 4 ustawy, według której mały podatnik traci prawo do rozliczenia podatku metodą kasową, począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym przekroczył kwotę określoną w art 2 pkt 25. W tej sytuacji, zaczynając od miesiąca następującego po kwartale, w którym przekroczono wskazaną kwotę, deklaracje składane przez podatnika odbywać się będą co miesiąc.