Mały podatnik

Mały podatnika korzystający z metody kasowej

MP ma możliwość wybrania metody kasowej jako formy rozliczeń z tytułu zobowiązań podatkowych. Polega ona na tym, że obowiązek podatkowy powstaje w dniu zobowiązania w całości bądź w części, nie później jednak niż do 90 dnia od daty wydania towaru lub wykonania usługi. Stosowanie tej metody wiąże się z uprzednim pisemnym powiadomieniem naczelnika odpowiedniego urzędu skarbowego o wyborze tej formy opodatkowania do końca miesiąca poprzedzającego okres, od którego mały podatnik chce z tej metody korzystać. Następnie będzie on zobligowany do kwartalnego sporządzania deklaracji VAT i przedkładania tej deklaracji urzędowi do 25 dnia miesiąca następującego po upływie tego kwartału. Podatnik może zrezygnować z tej formy rozliczania, jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy, w ciągu których rozliczał się tą metodą. Natomiast, jeśli przekroczył limit ustalany dla MP, wówczas prawo do korzystania z tej metody traci od miesiąca następującego po kwartale, w którym to prawo stracił. Metoda kasowa zezwala MP do pomniejszania kwoty podatku należnego o VAT naliczony, w sytuacji gdy należności zostały uregulowane w całości albo w części.

Specyficzna faktura MP

Nie ma lekko że zacny program do faktur nie ma takiej faktury. Dokument sprzedaży wystawiany przez małego podatnika, oprócz podstawowych elementów jakie winna zawierać, musi jeszcze być opisana jako „Faktura VAT-MP” (w innym wypadku dokument ten zostanie uznany za błędnie wystawiony) oraz mieć informację o terminie należności. Fakturę VAT-MP wystawia się nie później niż do tydzień od wydania produktu lub wykonanie usługi a w przypadku, gdy mały podatnik zyskał zaliczkę na poczet tej faktury przed wydaniem produktu, nie później niż do siódmego dnia od uzyskania tej zaliczki. Fakturę jeszcze opisuje się symbolem „MP” a w momencie otrzymywania innych partii zapłat wystawia się na nie kolejne faktury VAT-MP. Zawierać one będą jednak te same częsci co faktury zaliczkowe. Otrzymanie „Faktury VAT-MP” skutkuje dla kontrahenta małego podatnika możliwością zmniejszenia kwoty podatku należnego o naliczony, widniejący na fakturze w rozliczeniu za miesiąc, w którym uregulował on partię lub całość swego zobowiązania na rzecz małego podatnika lub w którym przypada 90-ty dzień od dnia otrzymania towaru bądź wykonania usługi, gdy zobowiązanie nie zostało spłacone.

Limit dla małego podatnika w roku 2009

Małym podatnikiem zgodnie z nowelizacją artykułu 2 pkt 25 Ustawy o podatku VAT nazywa się podatnika, który:
  • osiągnął w ubiegłym roku podatkowym sprzedaż (brutto) nieprzekraczającą 1,2 mln euro
  • zajmuje się działalnościa maklerską, przedsiębiorstwa zarządzającego finansami powierniczymi lub jest agentem, zleceniobiorcą lub świadczy usługi o podobnym charakterze z wyłączeniem działalności komisu, nie otrzymując wynagrodzenia za dane świadczenia i prowizji (w kwocie brutto) przekraczających w roku ubiegłym wartości 45 tys. euro.
Przeliczenia Euro dokonuje się z użyciem średniego kursu NBP, który ogłaszany jest na pierwszy roboczy dzień października ubiegłego roku podatkowego, zaokrąglając go do tysiąca zł. NBP ustalił kurs euro na dzień 01.10.2008 wynoszący 3,3775 zł/euro. Zgodnie z tym limity dla małych podatników za rok 2009 wynoszą odpowiednio: 4 053 tys. złotych (sprzedaż) i 152 tys. złotych (prowizja). Zobacz też:
Ubezpieczenie społeczne osoby prowadzącej gospodarstwo rolne.