Kontrola

Kontrola podatkowa - po co to wszystko?

Misją kontroli podatków jest skontrolowanie, czy wywiązujecie się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Kontrolowana jest więc zgodność stanu realnego z prawem. Jeśli kontrola będzie pozytywna, zostaną stwierdzone niezgodności będziesz zobligowany do działania zmierzającego do ich zlikwidowania, bądź ich ewentualnych następstw, mogą również zostać nałożone na Ciebie kary, negatywna, nie poniesiesz żadnych konsekwencji.

Kto reprezentuje spółkę i jakie ma prawa

Masz prawo wyznaczyć (w formie pisemnej) osobę (lub osoby), która będzie Cię reprezentować w trakcie kontroli. Osobę tą zgłasza się w urzędzie skarbowym, w którym rozliczasz się. Warto wiedzieć że wyznaczenie osoby jest Twoim przywilejem, a nie obowiązkiem. Co do zasady, prawo ochrania Cię przed wtórnym zaczynaniem kontroli podatkowej w tej samej sprawie. Jeżeli otrzymałeś na przykład decyzję dotyczącą np. podatku od wartości dodanej za 2002 rok i jest ona końcowa (nie przysługuje Ci od niej odwołanie) to organ podatkowy nie powinien już kontrolować tego okresu.

Zawiadomienie o kontroli

Organ podatkowy zobligowany jest powiadomić Cię o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Kontrola może być wszczęta nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia Ci zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Wysłanie zawiadomienia nie zobowiązuje organu podatkowego do wszczęcia kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia musisz zgodzić się (wypełniasz część E w formularzu ZAW-K). Nie zawiadamia się o intencji wszczęcia kontroli podatkowej, jeżeli np. kontrola dotyczy zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Od dnia 7 marca 2009 roku znowelizowane przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97) dają możliwość złożenia sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania kontroli, rozpoczętej z naruszeniem przepisów o wymogu poinformowaniu o intencji jej wszczęcia. Zobacz też:
jak księgować drukarka fiskalna kod tytułu ubezpieczenia