Polski ustawodawca szykuje szereg zmian na gruncie podatku VAT. Ich celem jest implementacja regulacji unijnych w zakresie usług telekomunikacyjnych, elektronicznych oraz nadawczych świadczonych na rzecz konsumentów z UE. Większość zmian w tej dziedzinie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Obecne regulacje - usługi telekomunikacyjne, elektroniczne i nadawcze

Aktualnie podatnicy świadczący usługi telekomunikacyjne, elektroniczne bądź nadawcze na rzecz konsumentów (osób prywatnych - niepodatników) są zobligowani do ich opodatkowania w kraju, w którym świadczący usługi posiada swoją siedzibę. Zgodnie z tym polski przedsiębiorca mający siedzibę na terytorium naszego kraju usługi te opodatkowuje w Polsce. Transakcje o wskazanym charakterze wykazywane są jako usługi krajowe w deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Nadchodzące zmiany - MOSS

Jak wynika z treści dyrektywy, podmiot świadczący usługi elektroniczne, nadawcze bądź telekomunikacyjne po zmianach będzie zobligowany do ich opodatkowania w kraju konsumpcji. A więc w przypadku sprzedaży na rzecz konsumenta z Niemiec polski kontrahent będzie miał obowiązek rejestracji i odprowadzenia VAT w Niemczech.

Jednakże ustawodawca przewiduje w tym zakresie uproszczenia. Mianowicie podatnik nie będzie zobligowany do rejestracji w każdym z krajów konsumpcji pod warunkiem, że zarejestruje się w systemie informatycznym Mini One Stop Shop (MOSS) - mały system kompleksowej obsługi. Wówczas wszelkie rozliczenia będą prowadzone w polskim urzędzie skarbowym, przy czym podatnik będzie musiał pamiętać o opodatkowaniu każdej transakcji odpowiednią zagraniczną stawką podatku.

Mini One Stop Shop - rejestracja w systemie już od października 2014

Zgodnie z prośbą KE polski ustawodawca dopuści możliwość rejestracji w elektronicznym systemie już od 1 października 2014 r.

Zgłoszenia należy przesyłać do II Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, tam urzędnicy rozpatrzą wniosek. Co ważne, będą mieli prawo do jego odrzucenia. Wówczas jednak podatnik może złożyć wyjaśnienia i uzupełnić brakujące elementy wniosku. Przysługuje mu również prawo do zażalenia.

Wskazany urząd będzie również właściwym miejscem do składania przez podatnika informacji o wszelkich zmianach w zakresie rozliczeń zgodnych z procedurą MOSS w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu zaistnienia zmiany.

Natomiast podatnicy z innych państw UE, świadczący usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub elektroniczne na rzecz polskich konsumentów, rejestracji powinni dokonać w łódzkim urzędzie skarbowym.

Mini One Stop Shop - deklaracje

Podatnicy, którzy przystąpią do procedury MOSS, będą zobligowani do składania w II US Warszawa - Śródmieście deklaracji rozliczeniowych. Co istotne, deklaracje te przesyłane mają być do US drogą elektroniczną, za okresy kwartalne. Terminem granicznym będzie 20 dzień miesiąca następujący po danym kwartale - również gdy przypadnie on w weekend lub dzień wolny od pracy.

Ważne!
Wszystkie wartości pieniężne powinny zostać wykazane w deklaracji w EURO. W przypadku gdy dokument sprzedaży zawiera inną walutę, należy dokonać jej przeliczenia na euro po kursie opublikowanym w ostatnim dniu danego okresu rozliczeniowego - a jeżeli nie zostanie on opublikowany, według kursu wymiany z następnego dnia.

 

Po złożeniu deklaracji podatnik dostanie od US specjalny numer identyfikacyjny przypisany do konkretnego dokumentu - będzie zobligowany do podania go podczas płacenia podatku.

Ważne!
Decydując się na rozliczenia w procedurze Mini One Stop Shop, podatnicy będą zobligowani do prowadzenia dodatkowych ewidencji sprzedaży, z których będzie wynikał podział na odpowiednie stawki podatku obowiązujące w krajach Wspólnoty, w których usługa jest świadczona na rzecz konsumentów.