Zmiany w podatku VAT przyniosły ze sobą nowe obowiązki dla podatników wykorzystujących pojazdy samochodowe w działalności gospodarczej. W niektórych przypadkach użytkowanie samochodów na potrzeby wyłącznie służbowe należy odpowiednio udowodnić. Jak wiadomo, jeżeli podatnik musi coś udowadniać, to na pewno będzie to kontrolowane. Sprawdź, jak urząd skarbowy przeprowadzi kontrolę samochodów firmowych w twojej działalności.

Nowe zasady odliczania VAT od samochodów

Nowelizacja przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług wprowadziła zamieszanie w zasadach odliczania podatku VAT od samochodów użytkowanych w działalności. Problem dotyczy głównie pojazdów, które nie spełniają warunków technicznych do pełnego odliczania podatku VAT. W takiej sytuacji aby odliczenie całości podatku naliczonego było możliwe, konieczne jest:

  • zgłoszenie pojazdu do właściwego urzędu skarbowego na formularzu VAT-26,
  • prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu dla celów rozliczeń VAT,
  • sporządzenie wewnętrznych zasad - regulaminu - użytkowania samochodu w działalności gospodarczej.

Dopiero po spełnieniu powyższych wymagań podatnik może odliczać 100% podatku VAT od nabycia samochodu oraz wydatków na bieżącą eksploatację - w tym od zakupu paliwa.

Kontrola samochodów firmowych przez urzędy skarbowe

Podatnicy, którzy zaryzykowali i zdecydowali się na zgłoszenie pojazdów jako firmowe, powinni rzetelnie oraz z dokładnością do jednego kilometra prowadzić tzw. kilometrówkę. Z posiadanej ewidencji oraz dokumentów powinno jednoznacznie wynikać, iż samochód nie jest wykorzystywany także na potrzeby  prywatne przedsiębiorcy. Dlaczego? Bo nawet najmniejszy szczegół może zostać poddany kontroli przez urzędy skarbowe.

Organy skarbowe w celu weryfikacji poprawności prowadzonych ewidencji oraz słuszności dokonanych odliczeń podatku VAT w pełnej kwocie będą konfrontować liczbę przejechanych kilometrów z faktycznym przebiegiem pojazdu - możliwe, że z dokładnością do jednego kilometra. Ewentualna niezgodność może zostać zinterpretowana jako użytek prywatny samochodu firmowego, a to wyklucza prawo do odliczenia 100% podatku oraz zobowiązuje przedsiębiorcę do zwrotu podatku odliczonego w poprzednich okresach.

W ramach kontroli samochodów firmowych istotna będzie także ilość zużytego paliwa, biorąc pod uwagę przejechany dystans oraz średnie spalanie paliwa w przypadku określonego pojazdu. Na podstawie takich informacji kontrolerzy będą w stanie wyliczyć, czy zakupione paliwo udokumentowane fakturami zostało faktycznie zużyte na potrzeby działalności. Przykładem takiego rozwiązania jest wyrok WSA w Gliwicach z dnia 8 października 2013 r. (I SA/Gl 354/13), w którym - na podstawie informacji na temat przejechanych kilometrów, czasu podróży oraz zakupionego paliwa - ustalono, iż podatnik nie był w stanie w tak krótkim czasie przejechać danego dystansu. Dodatkowo z wyliczeń wynikło, że przedsiębiorca nie mógł przejechać wykazanych tras, gdyż zużył za mało paliwa.

Takie zasady znacznie zniechęciły podatników do podjęcia ryzyka oraz zgłoszenia pojazdów wykorzystywanych w firmie. Jednak warto wiedzieć, że pełne odliczenie podatku VAT bez zgłoszenia pojazdu może doprowadzić do poważnych konsekwencji karnych. Prowadzone w związku z pojazdem firmowym ewidencje powinny być szczegółowe, a jednorazowy użytek na potrzeby prywatne może doprowadzić do konieczności zwrotu wcześniej odliczonego podatku.