Prowadząc działalność niejednokrotnie trzeba przemieszczać się po mieście w celu załatwienia spraw urzędowych czy też spotkać się z klientem. Zmorą dużych miast są korki dlatego też wielu przedsiębiorców decyduje się na zakup motorów. Czy motocykl może być wykorzystywany w firmie a koszty związane z jego użytkowaniem zaliczone do kosztów firmowych? Sprawdź!

Podróż służbowa Podróż służbowa

Motocykl w świetle Ustawy prawo o ruchu drogowym

W pierwszej kolejności należy ustalić czy motocykl może zostać zakwalifikowany jako samochód osobowy. Zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym za pojazd samochodowy uznaje się “pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego”. Za motocykl zgodnie z przytoczoną ustawą uznaje się “pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem - wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół”.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych również przytacza definicję samochodu osobowego. Uznaje ona, że samochód osobowy  “jest to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

  1. a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

- klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

- z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,

  1. b) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu”.

Ustawa prawo o ruchu drogowym traktuje motocykl jak samochód osobowy, w związku z czym motocykl w odniesieniu do podatku dochodowego również będzie traktowany jako samochód osobowy.

Motocykl a podatek VAT

Motocykl również dla celów podatku VAT jest traktowany jako pojazd samochodowy. W związku z czym ograniczenia w związku z odliczeniem podatku VAT przy zakupie jak i przy zaliczaniu do kosztów wydatków eksploatacyjnych.

W zależności od sposobu użytkowania motocykla przedsiębiorcy przysługuje odliczenie 50%  lub 100% podatku VAT.

Jeśli motocykl wykorzystywany jest wyłącznie w związku z działalnością możliwe jest odliczenie 100% podatku VAT. Konieczne jednak jest zgłoszenie pojazdu do US na druku VAT-26, prowadzenie kilometrówki dla celów VAT oraz stworzenie regulaminu użytkowania pojazdu.

Możliwe jest również wykorzystywanie motocykla zarówno w związku z prowadzoną działalnością jak i do celów prywatnych. W takim wypadku możliwe jest odliczenie 50% podatku VAT od wydatków związanych z użytkowaniem motocykla. Nie ma tutaj obowiązku dokonywania dodatkowych formalności.

Należy dodatkowo pamiętać, że zakup odzieży do jazdy na motocyklu, kasku oraz innych tego typu akcesoriów nie może zostać zaliczone do kosztów firmowych i nie może zostać odliczony podatek VAT. Związane jest to z faktem, że organy podatkowe uważają takie wydatki za wydatki o charakterze prywatnym a te nie mogą być ujęte w kosztach firmowych i nie może zostać odliczony od nich podatek VAT.

Amortyzacja firmowego motocykla

Motocykl może zostać zaliczony do środków trwałych jeśli jego szacowany okres użytkowania w firmie jest dłuższy niż rok. Jeśli wartość motocykla jest niska możliwe jest zastosowanie amortyzacji jednorazowej.  

Jeśli wartość motocykla przekracza 3 500 zł netto w przypadku czynnych podatników VAT jak i 3 500 brutto dla podatników zwolnionych możliwe jest wybranie:

  • amortyzacji liniowej - stosuje się stawkę 20%, KŚT motocykla - 740,
  • amortyzacji indywidualnej - stosuje się je w przypadku używanych lub ulepszanych środków trwałych, które po raz pierwszy zaliczone są do ewidencji przedsiębiorcy. Stawka amortyzacyjna dla motocykla wyniesie 40%, pozwoli to na skrócenie okresu amortyzacji do 2,5 roku.

Przy wprowadzaniu do ewidencji środka trwałego należy pamiętać o wygenerowaniu dokumentu OT - przyjęcia środka trwałego.

Użytkowanie prywatnego motocykla w firmie - rozliczenie kosztów w ramach kilometrówki

Tak jak w przypadku samochodów przedsiębiorca ma możliwość użytkowania prywatnego motocykla w związku z prowadzoną działalnością i rozliczać koszty w ramach ewidencji przebiegu pojazdów. Prowadzenie kilometrówki polega na spisywaniu tras oraz przemnożeniu ich przez odpowiednią stawkę za 1 km. W ten sposób otrzymamy kwotę do jakiej wydatki w związku z motocyklem mogą zostać zaliczone do kosztów. Jeśli w danym miesiącu powstanie nadwyżka kosztów lub kilometrów przechodzą one na następny miesiąc. Należy pamiętać, że koszty i kilometry rozlicza się w danym roku podatkowym, nie przechodzą one na rok następny.

Zobacz też:

długi info

rca zus

zus rsa