Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej przedsiębiorcy powinni dokonać wpisu do CEIDG. Jednakże w niektórych przypadkach nie jest to wystarczające. W przypadku niektórych rodzai  działalności konieczne jest posiadanie zgody, zezwolenia, koncesji, licencji czy też potwierdzenia kwalifikacji zawodowych. Przykładem takiej działalności jest sprzedaż alkoholu, która wymaga posiadania koncesji. Sprawdź, czym jest koncesja na sprzedaż alkoholu i kiedy jest konieczna!

koncesjaKoncesja

Koncesja jest aktem administracyjnym, który wydawany jest przez organ administracyjny. Jest to upoważnienie, akt zgody państwa na podjęcie oraz prowadzenie działalności gospodarczej, która ma szczególne znaczenie dla państwa ze względu na bezpieczeństwo państwa, obywateli lub inny ważny interes publiczny. W przypadku koncesji na sprzedaż alkoholu jest to przeciwdziałanie alkoholizmowi jak i zapobieganie patologiom. Koncesja zawiera cechy zarówno pozwolenia jak i zwolnienia z zakazu.

Wydawanie koncesji

Koncesja wydawana jest przez prezydenta miasta, burmistrza lub wójta w przypadku sprzedaży detalicznej. Koncesja na sprzedaż hurtową alkoholu wydawana jest przez marszałka województwa. Organem właściwym do wydania decyzji nie jest organ ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy lecz organ właściwy ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.

Ile kosztuje nabycie koncesji?

Uzyskanie koncesji jest płatne. Wysokość opłaty zależy od rodzaju zezwolenia  o jakie ubiega się przedsiębiorca. Wyróżnia się 3 typy koncesji w zależności od zawartości alkoholu.

 

Typ koncesji Opłata wstępna Roczny limit sprzedaży Opłata roczna (poniżej limitu) Opłata powyżej limitu
A - sprzedaż napojów o zawartości alkoholu poniżej 4,5 procent oraz piwa 525 złotych 37 500 złotych 525 złotych 1,4% sprzedaży
B - sprzedaż napojów o zawartości powyżej 4,5 procent, ale nie więcej niż 18 procent (z wyłączeniem piwa) 525 złotych 37 500 złotych 525 złotych 1,4% sprzedaży
C - sprzedaż trunków wysokoprocentowych (powyżej 18 procent) 2 100 złotych 77 000 złotych 2 100 złotych 2,7%

 

Łączny koszt koncesji na sprzedaż trzech rodzajów trunków wynosi 3 150 zł. Opłaty dokonuje się na rachunek bankowy gminy lub miasta.

Istnieje możliwość ubiegania się o uzyskanie koncesji jednorazowej. W takim wypadku uzyskanie koncesji wynosi:

  • alkohole z grupy A - 43,75 zł,
  • alkohole z grupy B - 43,75 zł,
  • alkohole z grupy C - 175 zł.

Jak długo ważna jest koncesja na sprzedaż alkoholu?

Okres ważności koncesji zależny jest od charakteru sprzedaży alkoholu. Koncesja wydawana jest na okres:

  • powyżej 4 lat - jeśli alkohol sprzedawany jest w miejscu sprzedaży - lokale gastronomiczne,
  • powyżej 2 lat - jeśli sprzedawany alkohol spożywany jest poza miejscem sprzedaży - sprzedaż detaliczna.

Jeśli sprzedaż odbywa się w systemie hurtowym koncesja przyznawana jest na okres:

  • nie krótszy niż 2 lata - w przypadku handlu hurtowego napojami o zawartości poniżej 18% alkoholu,
  • nie krótszy niż rok - w przypadku sprzedaży pozostałych trunków.

Po wygaśnięciu ważności koncesji przedsiębiorca może wystąpić o przedłużenie jej ważności.

Pozostałe koszty związane z koncesją

Przedsiębiorca, który planuje zajmować się sprzedażą wyrobów alkoholowych poza koncesją musi opłacić składkę na sprzedaż alkoholu, która płatna jest w 3 ratach:

  • rata 1 - do 31 stycznia,
  • rata 2 - do 31 maja,
  • rata 3 - do 30 września.

Wysokość opłaty zależna jest od obrotów w ramach sprzedaży alkoholu. Szczegółowe dane odnośnie opłaty zostały przedstawione w powyższej tabeli. Dodatkowo do opłat należy doliczyć 17 zł za wydanie zaświadczenia w wersji papierowej. Niedokonanie opłaty w wyznaczonych terminach skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.

Skutki sprzedaży alkoholu bez koncesji

W przypadku sprzedaży alkoholu bez koncesji sprzedawcy grozi kara grzywny od 100 zł do 720 000 zł. Możliwe jest również orzeczenie przez sąd zakazu prowadzenia działalności związanej ze sprzedażą lub podawaniem napojów alkoholowych. Nieprzestrzeganie zasad regulujących sprzedaż alkoholu może skutkować utraceniem koncesji. Po 3 latach od daty wydania decyzji o cofnięciu koncesji możliwe jest ponowne złożenie wniosku o wydanie koncesji.

Koncesja w KPiR

Koszty związane z zakupem koncesji księguje się na podstawie wydanej przez odpowiedni organ decyzji. Do kosztów wydatek zaliczany jest dopiero w momencie jego uiszczenia. W przypadku opłat za zezwolenie, które płatne są w ratach również wydatek zaliczany jest do kosztów wdacie opłacenia poszczególnej raty. Wydatki związane z koncesją ujmuje się w KPiR w kolumnie 13 - pozostałe wydatki.

Przykład 1.

Pan Adam prowadzi sklep osiedlowy, 15 stycznia 2015 roku otrzymał koncesję na sprzedaż alkoholi  z grupy A, B i C. Koncesja opłacona została 28 stycznia 2016 roku. Do kosztów wydatek został zaliczony 28 stycznia 2016 roku w wysokości 3 150 zł. Opłatę roczną wyliczono na kwotę 4 500 zł. Każda z 3 rat w wysokości 1 500 zł. 1 rata została opłacona 14 stycznia, w tym dniu została też zaliczona do kosztów, 2 rata została opłacona 20 maja, a trzecia rata 10 września. Wydatki zostały zaliczone do kosztów w dacie zapłaty poszczególnych rat.

Zobacz też:

Praca przy komputerze

przelicznik netto brutto