Nadpłata za fakturę - jak ją rozliczyć?

Zazwyczaj w praktyce gospodarczej dzieje się tak, że sprzedawca towaru czy usługi wystawia fakturę i nabywca na jej podstawie dokonuje zapłaty. Jednak jak postąpić w sytuacji, gdy nabywca zapłacił więcej niż wynika z faktury? Jakie konsekwencje podatkowe wywołuje nadpłata za fakturę?

Nadpłata za fakturę a PIT

Jak stanowi art. 14 ust.1 ustawy o PIT: “za przychód z działalności, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.”

Ponadto do przychodów z działalności gospodarczej zalicza się także:

  • otrzymane kary umowne,
  • różnice kursowe,
  • wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń,
  • przychody z odpłatnego zbycia składników majątku itd. pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, prowadzonych samodzielnie.

Jak wynika z powyższego nadpłata za fakturę nie została wymieniona w przepisach mówiących o tym co stanowi przychód z prowadzonej działalności.

Interpretacja wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 25 czerwca 2016 r.  o sygn. IPTPB1/415-211/13-2/DS mówi o tym, że jeśli omyłkowa nadpłata za fakturę zostanie niezwłocznie zwrócona to nie będzie stanowić przychodu z działalności.

Jeśli zaś sprzedawca nie zwróci nadpłaconej kwoty, wówczas nadpłata ta będzie stanowiła dla przedsiębiorcy przychód, który musi wykazać w kolumnie 8 KPiR jako pozostałe przychody.

Strony mogą jednak przyjąć, że nadpłacona kwota zostanie zaliczona jako zaliczka na poczet przyszłych dostaw. W takiej sytuacji należy jednak pamiętać, że przekwalifikowanie nadpłaty za fakturę w zaliczkę będzie wywoływało konsekwencje na gruncie podatku VAT.

Nadpłata za fakturę a VAT

Zgodnie z ogólną zasadą, określoną w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy na gruncie VAT powstaje co do zasady z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

Natomiast art. 19a ust. 8 ustawy o VAT wskazuję, że: “jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.”

Jednak zgodnie z interpretacją indywidualną wydaną przez Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu w dniu 10 sierpnia 2007 r. nienależnie otrzymana zapłata nie stanowi zapłaty za towar lub usługę ani zaliczki.

W związku z powyższym sama nadpłata za fakturę nie rodzi obowiązku podatkowego VAT, pod warunkiem, że zostanie zwrócona nabywcy towaru czy usługi.

Jeśli zaś nadpłata za fakturę zostanie uznana za zaliczkę na poczet przyszłych dostaw to sprzedawca zobowiązany jest do sporządzenia  faktury zaliczkowej i wykazania podatku VAT należnego z tego tytułu.

Zobacz też:

przelicznik netto brutto