Rozwój technologii spowodował, że na znaczeniu zaczęły zyskiwać transakcje zagraniczne. Największą popularnością cieszą się transakcje w ramach Unii, zarówno te z zakresu świadczenia usług, jak i zakupu i sprzedaży towarów. Jedną z najczęściej spotykanych faktur dokumentujących zakup usług w Irlandii jest faktura dokumentująca zakup reklam na Facebooku. Sprawdź, w jaki sposób rozliczyć zakup usług w Irlandii.

Analiza problemu przeprowadzona zostanie na przykładzie fikcyjnego przedsiębiorcy pana Janusza, który zajmuje się sprzedażą różnego rodzaju akcesoriów dla młodzieży. Jak wiadomo najłatwiejszym sposobem trafienia do młodego odbiorcy są reklamy w mediach społecznościowych. Pan Janusz zakupił miesięczną reklamę swoich towarów na Facebooku. Na otrzymanej fakturze jako podmiot świadczący usługi podany jest Facebook z siedzibą w Irlandii. Należy wspomnieć, że wydatek ten kwalifikuje się jako import usług.

Zakup usług w Irlandii a import usług

Za import usług uważane jest świadczenie usług przez zagranicznego dostawcę na rzecz krajowego nabywcy. Dokładną definicję importu usług można znaleźć w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym za importu usług uznaje się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (...), w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,

 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,

 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Warunki uznania zakupu usług za import usług

W celu zakwalifikowania zakupu usług jako importu usług konieczne jest spełnienie 4 warunków:

 1. miejscem świadczenia usługi zgodnie z przepisami ustawy o VAT jest terytorium Polski,

 2. usługodawcą jest podatnik, który posiada miejsce zamieszania, pobytu lub siedzibę firmy poza Polską na terenie Unii Europejskiej lub też poza jej granicami,

 3. usługobiorcą jest jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej mająca siedzibę w Polsce, osoba prawna lub osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania lub pobytu w Polsce lub też jest zobowiązana do rozliczania z polskim US,

 4. usługodawca nie rozliczył w Polsce podatku VAT należnego z tytułu wykonanej na rzecz polskiego nabywcy usługi.

 

Ważne!

Niektóre usługi w obrocie zagranicznym rozlicza się na zasadzie wyjątku. Otóż polska firma nie będzie rozliczać importu usług m.in. od faktury za usługi hotelowe, usługi wynajmu nieruchomości, usługi gastronomiczne, bilety kupione za granicą.

 

Fakturę, którą trzeba rozliczyć w procedurze importu usług, łatwo rozpoznać po tym, że nie zawiera kwoty podatku VAT. Często też takie faktury będą oznaczone adnotacją Reverse Charge.

Moment powstania obowiązku podatkowego - import usług

Prawidłowe ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług jest bardzo istotne, gdyż decyduje o tym, kiedy należy go ująć w ewidencji VAT oraz w której deklaracji należy go wykazać. Nie istnieją w polskim systemie prawnym przepisy określające szczególne zasady powstawania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług – najczęściej powstaje on na zasadach ogólnych.

Obowiązek podatkowy w przypadku importu usług powstaje z chwilą wykonania usługi lub uiszczenia zaliczki, zależnie od tego, które ze zdarzeń miało miejsce jako pierwsze. Jeżeli ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń między kontrahentami, usługa zostaje uznana za wykonaną wraz z upływem każdego okresu rozliczeniowego, do którego dana płatność się odnosi. W przypadku usług ciągłych, które świadczone są przez okres dłuższy niż rok i w danym roku nie zostały przypisane do niej żadne terminy płatności lub terminy rozliczeń, uznaje się je za wykonane z upływem każdego roku podatkowego aż do momentu zakończenia świadczenia. Obowiązek podatkowy z tytułu importu usług powstaje we wspomnianych terminach. Także podstawa opodatkowania importu usług ustalana jest według ogólnych reguł.

Import usług opodatkowuje się stawką VAT, która jest właściwa dla nabywanej usługi w Polsce. Przepisy nie przewidują odrębnych stawek VAT dla importu usług. Miejsce świadczenia w rozumieniu przepisów ustawy o VAT oznacza miejsce opodatkowania danej czynności. Za miejsce świadczenia usług uznaje się miejsce w którym usługobiorca posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, miejsce  zamieszkania, albo zwykłe miejsce pobytu. Zgodnie z art. 28b ustawy o VAT miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Należy wspomnieć, że zasady określone w art. 28b ustawy dotyczą usług świadczonych dla podatników. Natomiast art. 28c ustawy określa reguły obowiązujące przy świadczeniu usług na rzecz niepodatników.

Import usług w deklaracji VAT

Nabycie zagranicznej usługi (import usług) musi zostać wykazane w odpowiednich pozycjach deklaracji VAT oraz na właściwym formularzu. Sposób wykazania importu usług zależy od w tego, czy podatnik jest czynnym podatnikiem VAT, czy też nie.

 • Podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT import usług wykazują w poz. 29 i 30 (naliczenie podatku) oraz 44 i 45 (odliczenie podatku) w deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D składanych za okres powstania obowiązku podatkowego:

Zakup usług w Irlandii a czynny podatnik VAT

 • Deklarację VAT-8 składa się, jeśli podatnicy zwolnieni z VAT (tzn. tacy, którzy nie mają obowiązku składać deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D) dokonali nabycia wewnątrzwspólnotowego, nabycia towarów lub importu usług, dla którego podatnikiem jest nabywca.

zakup usług w irlandii

 • Deklaracja VAT-9M przeznaczona jest dla podmiotów prowadzących działalność, którzy nie są jednocześnie podatnikami VAT czynnymi (nie składają deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D) i w danym miesiącu nie wystąpiło u nich nabycie wewnątrzwspólnotowe, jednak ma miejsce import usług bądź dostawa, dla których podatnikiem jest nabywca.

zakup usług w irlandii

Deklaracje VAT-8 oraz VAT-9 przeznaczone są dla tych podmiotów zwolnionych z VAT.

 

Ważne!

Obowiązek wykazywania importu usług dotyczy podatników również, jeśli importowane usługi są zwolnione z podatku (np. usługi finansowe). Podatek nie jest naliczany, jednak konieczne jest wykazanie zawarcia transakcji.

Podatek VAT należny i naliczony

Kwota VAT-u należnego wynikającego z importu usług jest jednocześnie wartością podatku VAT naliczonego, który podlega odliczeniu na zasadach ogólnych tzn. w zakresie, w jakim importowane usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT w Polsce.

Podatek może zostać odliczony w deklaracji za okres rozliczeniowy w miesiącu, w którym obowiązek podatkowy powstał lub też w deklaracji za dwa kolejne okresy rozliczeniowe.

Odliczenie podatku w okresach późniejszych możliwe jest wyłącznie poprzez korektę deklaracji, w której podatek powinien zostać wykazany (VAT-7/VAT-7K/VAT-7D), o ile korekta nastąpi w ciągu 5 lat, licząc od końca roku w którym powstało prawo do odliczenia. Należy jednak pamiętać, że podatek należny musi zostać wykazany w deklaracji w miesiącu powstania obowiązku podatkowego. Otóż w przypadku podatku należnego nie ma możliwości jego rozliczenia w terminie późniejszym

Przykład 1.

Obowiązek podatkowy u pana Janusza będącego czynny podatnikiem podatku VAT z tytułu importu usług powstał w marcu 2016 roku i został wykazany naliczony i należny w deklaracji za marzec 2016. Gdyby jednak pan Janusz nie dokonał odliczenia podatku w deklaracji za marzec, może uwzględnić podatek naliczony w deklaracji za kwiecień lub maj br., oczywiście pod warunkiem, że wykazał podatek należny w rozliczeniu za marzec.

Rozliczenie podatku naliczonego w okresie późniejszym możliwe byłoby wyłącznie poprzez korektę deklaracji.

Rejestracja do VAT-UE

W przypadku przedsiębiorców zawierających transakcje wewnątrzwspólnotowe może istnieć obowiązek rejestracji do VAT-UE. Rejestracji do VAT-UE obowiązkowo muszą dokonać:

 • czynni podatnicy podatku VAT dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT),

 • podmioty, które nie są czynnymi podatnikami podatku VAT oraz osoby prawne niebędące podatnikami VAT w przypadku, gdy dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a całkowita wartość tych transakcji przekracza wartość 50 000 zł w ciągu roku podatkowego,

 • podmioty, które dokonują importu usług w rozumieniu art. 28b ustawy o VAT,

 • podmioty, do których stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług lub osób niebędących takimi podatnikami lecz zidentyfikowanymi na potrzeby podatku od wartości dodatniej.

Zgłoszenia do VAT-UE dokonuje się poprzez złożenie lub aktualizację formularza VAT-R w części C.3.

Zakup usług w Irlandii - zgłoszenie do VAT-UE

W formularzu:

 • należy określić zamiar dokonywania wszystkich czynności podlegających obowiązkowi zgłoszenia (świadczenia oraz nabywania usług jak i WNT i WDT) przez podatnika, który dokonuje rejestracji do VAT-UE - należy zaznaczyć pole 59,

 • pole 60 zaznaczają podmioty, które nie podlegają obowiązkowej rejestracji jako czynni podatnicy VAT, lecz dokonywać będą WNT,

 • podmioty mające zamiar dokonywania eksportu lub importu usług na podstawie art. 28b ustawy o VAT, które podlegają zwolnieniu z podatku VAT, mają obowiązek zaznaczyć pole nr 61.

Po poprawnym dokonaniu rejestracji jako czynni podatnicy VAT-UE przedsiębiorcy mają prawo do posługiwania się numerem VAT-UE. Krajowy NIP poprzedzony jest przedrostkiem PL.

Co do zasady rejestracja do VAT-UE jest bezpłatna. W przypadku, gdy przedsiębiorca rejestruje się jako czynny lub zwolniony podatnik VAT na formularzy VAT-R i zwróci się o wydanie potwierdzenia rejestracji, zobowiązany jest jednak uiścić opłatę w wysokości 170 zł.

Niedopełnienie obowiązku rejestracji do VAT-UE nie skutkuje odpowiedzialnością karnoskarbową.

Faktura w walucie obcej w KPIR

Faktura w walucie obcej w celu ujęcia w KPiR oraz rejestrze VAT powinna zostać przeliczona na krajową walutę. Przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu ogłaszanego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający wystawienie faktury.

Przykład 2.

Pan Janusz dokonał zakupu miesięcznej reklamy na Facebooku, otrzymał fakturę od kontrahenta z Irlandii. Faktura została wystawiona 24 maja 2016 i opiewała na kwotę 15 euro. W jaki sposób pan Janusz powinien dokonać ujęcia faktury w KPiR?

W pierwszej kolejności powinien dokonać przeliczenia wartości z faktury na złotówki.

15 euro x 4,4293 (kurs z 23.05.2016) = 66,44 PLN

Zatem do ewidencji KPiR do kolumny 13 pan Janusz powinien wprowadzić kwotę 66,44 zł.

Faktura za import usług wystawiona przed wykonaniem usługi

Generalną zasadą jest, że do przeliczenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej stosuje się średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego, można stosować też odpowiedni kurs Europejskiego Banku Centralnego opublikowany na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego). Jeżeli jednak faktura została wystawiona przed powstaniem obowiązku podatkowego, to zgodnie z art.31a ust.2 ustawy o VAT przeliczenia dokonuje się według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego (odpowiedniego kursu EBC) poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Jednak przepis ten dotyczy faktur wystawianych przez polskich kontrahentów. Otóż zgodnie z wieloma interpretacjami kurs, jaki należy zastosować do przeliczenia importu usług, nie jest uzależniony od daty wystawienia faktury tylko od daty powstania obowiązku podatkowego. Dla większości usług nabywanych od kontrahentów zagranicznych obowiązek ten powstaje w dniu wykonania usługi lub dokonania zapłaty w zależności, który z tych terminów przypada wcześniej, to do przeliczenia na złote wartości zakupionej usługi należy zastosować kurs z dnia poprzedzającego dzień wykonania usługi lub dokonania zapłaty:

Potwierdzenie tego stanowiska znajdziemy w interpretacji indywidualnej o sygnaturze PT8/033/324/1034/WCX/13/RD-125816 wydanej przez Ministra Finansów z 4 grudnia 2013 r. Czytamy w niej, że:

(…) obowiązek podatkowy w imporcie usług, dla których miejsce świadczenia ustalane jest według zasady ogólnej zawartej w art. 28b nie zależy od daty wystawienia faktury przez kontrahenta zagranicznego, a jedynie od daty wykonania usługi lub od daty zapłaty. (…) przepis art. 31a ust. 2 (…) ustawy o podatku od towarów i usług nie dotyczy faktur wystawianych przez kontrahentów zagranicznych, a odnosi się do faktur innych niż faktury wewnętrzne wystawianych przez polskiego podatnika (podkreślenie redakcji). W konsekwencji, (…) do określenia podstawy opodatkowania należy przyjąć kurs średni danej waluty obcej ogłoszony przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wykonania usługi lub dzień zapłaty.

Zakup usług z Irlandii w wFirma.pl

Fakturę dokumentującą zakup usług z kraju należącego do UE w systemie wFirma.pl należy zaksięgować według schematu WYDATKI » DODAJ WYDATEK » FAKTURA VAT - następnie należy wybrać odpowiedni Rodzaj wydatku, a następnie w zakładce IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE zaznaczyć kratkę Import usług art. 28b.

Następnie należy wybrać odpowiednią walutę w jakiej została wystawiona. Wartość w walucie z otrzymanej faktury należy wpisać w polu netto oraz wybrać krajową stawkę VAT, przeznaczoną dla danej transakcji.

W ten sposób wprowadzona faktura do systemu zostanie ujęta w:

 • rejestrze zakupu VAT,

 • rejestrze sprzedaży VAT,

 • księdze przychodów i rozchodów,

po przeliczeniu na krajową walutę.

Różnice kursowe a import usług

W sytuacji gdy zapłata następuje w innym terminie niż wystawienie faktury, może dojść do wystąpienia różnic kursowych (ujemne różnice kursowe bądź dodatnie różnice kursowe). Do przeliczenia wykorzystuje się średni kurs ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wystawienie faktury oraz wpływ środków na konto.

Potwierdzenie tego stanowiska znajdziemy w interpretacji o sygnaturze IPPB5/423-1137/12-2/IŚ wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 12 lutego 2013 roku.

Zgodnie z interpretacją wykorzystujemy:

 • kurs średni ogłoszony przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu środków w walucie obcej na ten rachunek walutowy,

 • kurs średni ogłoszony przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypływu środków w walucie obcej z tego rachunku walutowego.

Przykład 3.

Pan Janusz otrzymał fakturę za wykonaną usługę od zagranicznego kontrahenta 18 maja 2016 na kwotę 10 euro. Płatności za fakturę dokonał dopiero 24 maja 2016. Pan Janusz zwrócił się z zapytaniem, ile będą wynosiły różnice kursowe związane z transakcją.

 

Nr faktury

Kwota FA w EUR

Kurs NBP z dnia poprzedzającego wyst. FA (tj.17.05.2016)

Kwota w PLN po kursie poprzedzającym dzień wystawienia FV

Kurs NBP z dnia poprzedzającego zapłatę FA

(tj. 23.05.2016)

Kwota zapłaty w PLN

XYZ

€10,00

4,3610

43,61 zł

4,4293 zł

44,29 zł

 

43,61 - 44,29 = -0,68 (ujemna różnica kursowa)

Różnica kursowa wynosząca 0,68 zł powinna zostać zaliczona do kosztów firmowych na podstawie dokumentu DW.

W systemie wFirma.pl dowody wewnętrzne dokumentujące wydatki wystawia się według schematu WYDATKI » WYDATKI » DODAJ WYDATEK » DOWÓD WEWNĘTRZNY.