Wraz z końcem roku podatkowego każda osoba, która osiągnęła dochód ma obowiązek rozliczenia deklaracji podatkowej i złożenia jej do US. Obowiązek ten dotyczy zarówno podatników zatrudnianych w oparciu o umowy o pracę, działo, zlecenie itp. jak i podatników prowadzących własne działalności gospodarcze. Możliwe jest że po złożeniu deklaracji okaże się, że będzie wykazana nadpłata podatku. Sprawdź, co należy zrobić jeśli wykazana w zeznaniu nadpłata zostanie wypłacona podatnikowi a następnie okaże się, że została naliczona niesłusznie?

money-1144553_960_720Zeznanie roczne a nadpłata podatku

Nadpłata podatku powstaje gdy suma pobranych zaliczek w danym roku podatkowym jest wyższa niż podatek należny. Powodem takie różnicy może być obliczanie zaliczek przy użyciu wyższych stawek niż stawka właściwa, stosowanie zawyżonej kwoty podatku ryczałtowego czy też odliczaniu w zeznaniu podatkowym kwoty wolnej od podatku która wcześniej nie została uwzględniona. Nadpłata może również wynika z faktu skorzystania przez podatnika z różnych ulg i odliczeń.

Zwrot nadpłaty podatku

Jeśli deklaracja została sporządzona w sposób poprawny urząd skarbowy w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia deklaracji powinien zwrócić nadpłatę.

Zwrot można odebrać w trzech formach:

  • osobiście w kasie właściwego US lub kasie banku obsługującego dany urząd,
  • przekazem pocztowym bezpośrednio na podany przez podatnika adres zamieszkania - metodę tą stosuje się jeśli podatnik nie podał konta bankowego lub nie jest zobowiązany do jego posiadania,
  • na rachunek bankowy - jeśli został zgłoszony do urzędu.

Nadpłata nie zostanie podatnikowi zwrócona jeśli jej wartość nie przekracza 11,60 zł. Jeśli nadpłata jest niższa od podanej kwoty automatycznie zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Podatnik ma jednak możliwość ubiegania się o jej zwrot, należy złożyć wniosek o zwrot podatku. W przypadku zwrotu poniżej 11,60 zł odbiór należności możliwy jest wyłącznie w kasie US. Prawo do zwrotu nadpłaty wygasa po upływie 5 lat licząc od końca roku w którym nadpłata powstała.

Korekta zeznania rocznego

Jeśli złożone do US zeznanie zawiera błąd który wykryliśmy po jego złożeniu konieczne jest złożenie zeznania korygującego. Korekta nie jest uzupełnieniem złożonego wcześniej zeznania lecz jest odrębnym zeznaniem. Należy w nim zawrzeć zmienione dane lub wartości oraz zaznaczyć rubrykę korekta. Korekta traktowana jest jako prawidłowe zeznanie dlatego też powinna zawierać wszystkie załączniki takie jak pierwotne zeznanie, nawet te które nie uległy zmianie. W takim wypadku 3 miesięczny okres zwrotu liczony jest od daty złożenia korekty.

Zwrot nienależnie otrzymanej nadpłaty

Jeśli w zeznaniu pierwotnym podatnik wykazał nadpłatę podatku lub wykazana nadpłata była wyższa niż powinna a została przez urząd zwrócona podatnik ma obowiązek uregulować zobowiązania względem fiskusa. Niesłusznie otrzymaną nadpłatę traktuje się jak zaległość podatkową. Dlatego też podatnik ma obowiązek zwrotu różnicy nadpłaty bmiędzy deklaracją pierwotną a korektą wraz z odsetkami za zwłokę.

W takim wypadku odsetki za zwłokę nalicza się od dnia w którym urząd zwrócił nadpłatę wynikającą z pierwotnego zeznania do dnia dokonania wpłaty na konto urzędu skarbowego. Dzień od którego zaczyna się naliczanie odsetek zależny jest od metody otrzymania zwrotu. Jeśli podatnik otrzymał zwrot przelewem na konto, naliczanie odsetek rozpoczyna się w dniu obciążenia rachunku bankowego US. Jeśli zwrot przyszedł przekazem pocztowym za dzień zwrotu przyjmuje się dzień nadania przekazu. Jeśli pieniądze zostały odebrane w kasie to za dzień zwrotu przyjmuje się dzień wypłacenia kwoty lub postawienia jej do dyspozycji podatnika. Odsetki nie są naliczane jeśli ich wysokość nie przekroczy kwoty 8,70 tzn. trzykrotności wysokości opłaty za przesyłkę poleconą pobieraną przez Pocztę Polską.

Zobacz też:

kalkulator wynagrodzenia netto