Obowiązkiem każdego podatnika jest roczne rozliczenie podatku dochodowego, a co za tym idzie złożenie odpowiedniego druku deklaracji do urzędu skarbowego. Jednak przed wypełnieniem i złożeniem deklaracji należy zapoznać się ze zmianami wprowadzonymi w 2016 roku. Jakie zmiany w PIT nastąpiły w 2016 roku - przedstawiamy poniżej.

Termin złożenia deklaracji

Termin złożenia deklaracji PIT upływa 30 kwietnia (wyjątek stanowią osoby rozliczające się za pomocą ryczałtu oraz karty podatkowej - dla nich termin upływa 31 stycznia).

Jednak wyjątkowo w tym roku, ze względu na fakt, że 30 kwietnia przypada w sobotę ostatecznym terminem złożenia deklaracji jest 2 maja 2016 roku, czyli poniedziałek. Takie “wydłużenie” terminu może być kołem ratunkowym dla spóźnialskich podatników.

Nowe wzory deklaracji podatkowych

Od 1 stycznia 2016 roku zmianie uległy wzory deklaracji podatkowych. Jest to jedna z najbardziej istotnych zmian w PIT 2016. Przed wypełnieniem deklaracji podatnik powinien więc przede wszystkim sprawdzić, czy posiada aktualny druk. Bowiem jeśli formularz okaże się niewłaściwy, to konieczne będzie ponowne jej złożenie - tym razem na właściwym druku.

Zmianom uległy następujące wzory formularzy: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40, a także PIT/D i PIT/O, PIT/B, PIT/M, PIT/Z i PIT/ZG.

Korekta deklaracji PIT

Kolejna zmiana w PIT dotyczy sposobu składania korekty deklaracji podatkowej. Bowiem do tej pory podatnik, który dokonywał korekty rocznego zeznania podatkowego oprócz ponownego złożenia formularza musiał też dołączyć do niego uzasadnienie na druku ORD-ZU.

Od 1 stycznia 2016 roku nie ma już obowiązku składania pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty, do czego służył formularz ORD-ZU. Od tej pory będzie wystarczało ponowne złożenie deklaracji, przy czym konieczne będzie zaznaczenie, że jest to deklaracja korygująca.

Ulga na dziecko bez załącznika PIT/UZ

Zmiany w PIT dotyczą również podatników korzystających z ulgi na dziecko, u których wartość ulgi była wyższa niż kwota podatku należnego - do tej pory wraz z deklaracją podatkową musieli składać załącznik PIT/UZ, aby uzyskać zwrot niewykorzystanej części ulgi.

Otóż od 1 stycznia 2016 roku informację o niewykorzystanej uldze na dziecko podatnik uwzględni w wyznaczonym miejscu na deklaracji PIT-36 bądź PIT-37.

W sytuacji, gdy małżonkowie rozliczają się wspólnie na jednej deklaracji PIT, wówczas możliwe jest wykazanie ulgi na dziecko na wspólnej deklaracji. Jeśli zaś rodzice, opiekunowie prawni czy rodzice zastępczy pozostający w związku małżeńskim rozliczają się osobno, to o zwrot ulgi mogą ubiegać się w równych częściach bądź w dowolnej, ustalonej przez siebie proporcji.

Przychody dzieci na formularzu PIT/M

PIT/M jest załącznikiem do deklaracji PIT składanej przez rodzica bądź opiekuna małoletniego dziecka. Dotyczy on dochodów uzyskanych przez małoletniego w danym roku podatkowym. Jeśli więc rodzic lub opiekun do własnych dochodów zobowiązany jest doliczyć dochody uzyskane przez dziecko, to wykazuje je na załączniku PIT/M, w którym zaznacza wysokość uzyskanych przez niego zarobków.

Ważne!

Załącznika PIT/M nie składają rodzice/opiekunowie, których dzieci rozliczają uzyskane dochody samodzielnie lub w przypadku których nie trzeba doliczać dochodów dziecka do dochodów rodziców.

Zmiany w PIT, które obowiązują od stycznia 2016 roku dotyczą również formularza PIT/M. Bowiem do tej pory załącznik ten należało złożyć, gdy rodzice w stosunku do wszystkich dzieci posiadali wyłączne prawo do korzystania z dochodu małoletnich.

Zgodnie z nowymi zasadami rozliczenie na PIT/M będzie możliwe w sytuacji, gdy rodzic w stosunku do jednego dziecka ma wyłączne prawo do pobierania jego korzyści, zaś w stosunku do drugiego dziecka - prawo to przysługuje obojgu rodzicom.

Ujecie kosztów zbycia rzeczy w PIT-36

Zgodnie z przepisami ustawy podatnik, który nie prowadzi działalności gospodarczej, zobowiązany jest opodatkować podatkiem dochodowym sprzedaż rzeczy, którą posiadał krócej niż 6 miesięcy.

Od 1 stycznia 2016 roku zmiany w PIT objęły również sposób deklarowania przychodów i kosztów ze zbycia rzeczy. Bowiem wszelkie osiągnięte przez podatnika przychody zebrane zostały w jednym miejscu na druku deklaracji. Daje to możliwość sumowania przychodów i kosztów ze sprzedaży rzeczy z przychodami i kosztami pochodzącymi z innych źródeł. W efekcie czego deklaracja ma być czytelniejsza i zmniejszać prawdopodobieństwo popełnienia błędu przy jej wypełnianiu.

Koniec obowiązku corocznego składania oświadczenia o wspólnym opodatkowaniu

W 2016 roku mniej formalności z tytułu rozliczeń PIT będą mieli małżonkowie dokonujący wspólnego rozliczenia podatku. Bowiem małżeństwo, które osiąga przychód z prowadzonej wspólnie działalności nie będzie musiało co roku składać do urzędu skarbowego oświadczenia o wspólnym rozliczaniu przychodu.

W związku z powyższym przekazane raz do urzędu oświadczenie o rozliczeniu przychodu u jednego z małżonków obowiązuje aż do odwołania. Złożenie kolejnego oświadczenia będzie wymagane dopiero wtedy, gdy zrezygnują oni z tej formy rozliczenia.

Sposoby złożenia deklaracji PIT za 2015 rok

Deklarację podatkową za rok 2015 składaną w 2016 roku można złożyć na trzy sposoby:

  • osobista wizyta podatnika w urzędzie skarbowym,
  • wysyłka deklaracji PIT pocztą do właściwego urzędu skarbowego,
  • wysyłka deklaracji PIT w formie elektronicznej przez internet.

Należy pamiętać o terminowym złożeniu deklaracji, bowiem niezłożenie jej w określonym dla danego typu deklaracji terminie może wiązać się z negatywnymi skutkami dla podatnika.