Najem i dzierżawa lokali mieszkalnych lub pod biura to niezwykle częsta praktyka. Wielu podatników traktuje to jako swoje główne źródło przychodów, inni natomiast wynajmują lokale poza działalnością gospodarczą. To, jak kwalifikowana jest dzierżawa bądź najem, jest niezwykle istotne w świetle zasad opodatkowania. - Pozarolnicza działalność gospodarcza oraz najem i dzierżawa stanowią odrębne źródła przychodów - tłumaczył Jarosław Neneman, w odpowiedzi na interpelację skierowaną do Ministerstwa Finansów.   Interpelacja została złożona jeszcze w zeszłym roku. Odnosiła się do bardzo różnie interpretowanych przepisów podatkowych , które w nie do końca jasny sposób określały wybór opodatkowania między podatkiem dochodowym a ryczałtem w temacie najem i dzierżawa. Odpowiadając na interpelację, Neneman zaznaczył, że: jeżeli podatnik świadczy usługi najmu lub dzierżawy w ramach działalności gospodarczej zdefiniowanej w art. 5a pkt 6 ustawy PIT, to przychód z tego rodzaju działalności należy zaklasyfikować do źródła przychodów: działalność gospodarcza.   Poniżej przedstawiamy treść art. 5a pkt 6 ustawy PIT:  

Ilekroć w ustawie jest mowa o:6) działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową: a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych – prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9;

  Jak więc widać, najem, dzierżawa, podnajem, poddzierżawa i wszystkie umowy o podobnym charakterze, które stanowią źródło dochodu podatnika - muszą zostać objęte podatkiem PIT.   Najem i dzierżawa w ramach działalności gospodarczej   Podatnicy, którzy w ramach działalności gospodarczej parają się najmem bądź dzierżawą, mogą rozliczać się na dwa sposoby:

  • opodatkowania na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej lub
  • według 19% stawki podatku.

  Przychody pochodzące z najmu, dzierżawy i wszystkich umów o podobnych charakterze nie mogą zostać opodatkowane na zasadach ryczałtu. Zgodnie z przepisami, z opodatkowania ryczałtem mogą skorzystać tylko podatnicy, którzy:

  • uzyskują dochód z usług hotelarskich, które polegają na wynajmie domków bądź pokoi,
  • w ramach tych usług wydają także posiłki,
  • łączna liczba wynajmowanych przez nich pokoi nie jest większa, niż 12 (dotyczy to także wynajmu domków).

  Najem i dzierżawa poza działalnością gospodarczą   W sytuacji, kiedy wynajem bądź dzierżawa nie spełnia warunków określonych w definicji działalności gospodarczej, dochody z ich tytułu należy zakwalifikować do dochodów osiąganych poza działalnością. Podatnik opłaca więc podatek na podatek dochodowy według zasad ogólnych progresywnej skali podatkowej (określonych w ustawie o PIT).   Najem i dzierżawa jako działalność gospodarcza, a ryczałt   Podatnik, który chce się rozliczać ryczałtem, mimo wyżej opisanych sytuacji, może to zrobić. Musi jednak złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w tej formie za dany rok podatkowy. Wtedy opłaca zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu,  od przychodów ewidencjonowanych - według stawki 8,5% przychodów. Zaciekawił Cię te artykuł? Przeczytaj: Działalność w mieszkaniu - rozliczenie kosztów energii!