Wyegzekwowanie spłaty długu od dłużnika jest często procesem stresującym i nie zawsze efektywnym Dodatkowo często wiąże się z dużymi kosztami windykacyjnymi, które obciążają wierzyciela, w roli którego nie raz znajduje się przedsiębiorca. Na szczęście przedsiębiorcy zostali wyposażeni  narzędzie służące dyscyplinowaniu kontrahentów do terminowej obsługi zobowiązań. Taką możliwość daje ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wprowadzając tzw. obciążenie dłużnika kosztami egzekucji.

 

Obciążenie dłużnika kosztami egzekcji - zwrot kosztów windykacji

Ustawa określa wysokość kosztów egzekucyjnych do 40 euro, które mogą zostać zwrócone wierzycielowi. Przesłankami skorzystania z możliwości obciążenie kosztami egzekucji przez wierzyciela jest spełnienie przez niego swojej części świadczenia i nieotrzymanie za nie zapłaty w określonym terminie, ustalonym w umowie, na rachunku czy fakturze potwierdzającej dokonanie dostawy lub wykonanie danej usługi.

Obciążenie dłużnika kosztami egzekucji- 40 euro rekompensaty

Spełnienie wskazanych przesłanek daje przedsiębiorcy z mocy prawa uprawnienie do otrzymania zryczałtowanej rekompensaty w wysokości 40 euro na koszty odzyskiwania należności. Oznacza to, że zapis o takim uprawnieniu nie musi znajdować się w umowie czy być w inny sposób ustalony, gdyż to sama ustawa daje taki przywilej wierzycielowi odgórnie. Analizując przepisy ustawy, należy dodatkowo podkreślić, iż obciążenie kosztami egzekucji jest jest możliwe już od pierwszego dnia upływu terminu płatności i uprawnienie to wierzyciel może realizować bez uprzedniego wezwania.

Zobacz też:

dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

okres próbny

rozliczenie zaliczki

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności może być żądana przez wierzyciela np. w wezwaniu do zapłaty. Oznacza to, że prawo do rekompensaty nie jest uzależnione od postępowania sądowego.

Wartość przeliczania sumy należnej wierzycielowi rekompensaty jest ustalony w taki sposób, że kwotę 40 euro należy przeliczyć na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne (zazwyczaj od pierwszego dnia po upływie terminu zapłaty).

Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że 40 euro jako rekompensata za koszty odzyskiwania należności ma zastosowanie jedynie do transakcji handlowych, których przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usług, jeżeli strony zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Należy to rozumieć w ten sposób, że omawiana ustawa znajduje zastosowanie w obrocie między przedsiębiorcami, a zatem uprawnienia w niej przewidziane nie przysługują osobom fizycznym (nieprowadzącym działalności gospodarczej.

Poznaj całkowity koszt zatrudnienia pracownika Kalkulator wynagrodzeń - brutto - netto - całkowity koszt pracodawcy