Opodatkowanie podatkiem drogowym

Osobami, które muszą opłacać podatek drogowy są osoby fizyczne, jak również osoby prawne, będące posiadaczami pojazdów. To samo dotyczy jednostek organizacyjnych, na które środek transportowy jest zarejestrowany. W sytuacji, gdy pojazd jest współwłasnością dwóch albo więcej osób fizycznych albo prawnych, płacenie podatku od środków transportowych jest obowiązkowe dla każdego współwłaściciela. W sytuacji, jeżeli zmieni się właściciel zarejestrowanego środka transportowego, obowiązek podatkowy staje się obowiązkiem nowego właściciela. Przeniesienie opodatkowania podatkiem od środków transportowych na nowego właściciela środka transportowego następuje w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zmiany właściciela. Opodatkowaniem podatkiem od środków transportowych właściciel firmy podlega do dnia wypisania z rejestru środka transportowego. Obojętne jest, czy pojazd jest użytkowany, lub nie. Obowiązek ten powstaje w dniu zarejestrowania środka transportowego albo w dniu jego kupna. Podatek drogowy powinno się zapłacić w dwóch ratach, do 15 lutego i do 15 września. Oprócz tego właściciel firmy ma obowiązek dostarczenia odpowiedniej deklaracji na podatek drogowy na dany rok podatkowy w okresie do 15 lutego