Rada Ministrów w dniu 18 marca 2014 roku  przyjęła założenia do projektu Ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw skierowanego przez Ministerstwo Finansów.

Zgodnie z założeniami planowana nowelizacja Ordynacji podatkowej zakłada stworzenie nowych lub zmodyfikowanie obecnie obowiązujących procedur podatkowych w celu ich racjonalizacji i uproszczenia.

Jednym z planowanych udogodnień ma być zmiana pozwalająca na unowocześnienie w doręczaniu pism urzędu. Obecnie zgodnie z art. 148 § 1 Ordynacji podatkowej pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy. Po wprowadzeniu nowelizacji będzie możliwe wskazanie adresu do korespondencji innego niż adres zamieszkania oraz doręczenie korespondencji do wskazanej skrytki pocztowej.

Dodatkowo proponuje się wprowadzenie ułatwień w postaci nakazania, w przypadku pełnomocników zawodowych, doręczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej, co ma znacząco przyspieszyć procedurę i ułatwić pracę. Jeżeli adwokat, radca prawny czy doradca podatkowy nie będzie miał możliwości odbioru elektronicznej przesyłki, pismo będzie do odebrania w siedzibie urzędu. Jednak zasadniczo zmiany zakładają, że podczas składania pełnomocnictwa osoba wskazana na tę funkcję powinna podać swój adres poczty elektronicznej, aby umożliwić urzędowi bezpośrednią komunikację.  

Zmiany mają również na celu rozszerzenie katalogu podmiotów upoważnionych do odbioru korespondencji adresowanej do osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Pismo będzie mógł odebrać prokurent.

Ponadto dla rezydentów tymczasowo przebywających za granicą znowelizowana ustawa zakładać ma obowiązek ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń. Taki obowiązek nie będzie dotyczył jednak podatników, którzy ustanowili pełnomocnika ogólnego lub szczególnego.

Planowane zmiany w kwestii doręczeń pism mają na celu zmniejszenie kosztów, ale i zarazem nowocześniejsze i mniej oderwane od otaczającej rzeczywistości działania urzędu.