Rada Ministrów opracowała projekt zmian w ustawie o VAT dotyczący m.in. wprowadzenia tzw. procedury MOSS, czyli Mini One Stop Shop. Zmiany wynikają z obowiązków, jakie nakłada na kraje członkowskie Unia Europejska w związku z wdrożeniem do krajowych systemów prawnych poszczególnych państw dyrektywy Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług.

Podjęte przez Unię Europejską -  a także i Polskę - działania modernizacyjne mają na celu usprawnić i uprościć funkcjonowanie wewnątrzwspólnotowego rynku wewnętrznego w ramach wspólnego systemu VAT.

Jakie zmiany dla polskich przedsiębiorców?

Zmiany, jakie mają nastąpić z dniem 1 stycznia 2015 roku, dążą do tego, aby miejsce świadczenia usług znajdowało się w kraju ich konsumpcji, co obecnie ma zastosowanie jedynie do wybranych rodzajów świadczeń oraz uzależnione jest od statusu nabywcy usługi. Implementacja przepisów unijnych do krajowego systemu prawnego spowodowała konieczność zmiany ustawy o VAT, która powinna nastąpić najpóźniej z początkiem roku 2015.

Nowelizacja przepisów będzie dotyczyła głównie przedsiębiorców świadczących usługi telekomunikacyjne, nadawcze radiowe i telewizyjne oraz, tu zdaje się dość znacząca grupa, przedsiębiorców świadczących usługi drogą elektroniczną. Jednak zasady zmienią się tylko w przypadku, kiedy nabywcą wymienionych usług będzie osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej z krajów należących do UE.

Nowe miejsce świadczenia usług m.in. elektronicznych

Obecnie dla wymienionych usług miejscem świadczenia określa się miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności. To nakazuje sprzedawcom opodatkowywać sprzedaż wg stawki właściwej dla ich kraju. Polscy przedsiębiorcy stosują więc zwykle stawkę 23% i odprowadzają VAT do właściwego dla siebie polskiego urzędu skarbowego.

Po zmianach miejscem świadczenia, a więc i opodatkowania, byłby kraj konsumpcji, czyli ten właściwy ze względu na nabywcę.

Konsekwencje zmiany miejsca świadczenia usług - procedura MOSS

Jednym z następstw zmian byłaby konieczność rejestracji sprzedawcy dla celów rozliczania podatku VAT w każdym kraju konsumpcji. Aby tego uniknąć, Unia zaproponowała wprowadzenie wspólnego systemu informatycznego, za pomocą którego podatnicy świadczący usługi telekomunikacyjne, nadawcze radiowe i telewizyjne oraz realizowane drogą elektroniczną mogliby rozliczać podatek VAT. System ten nazwano Mini One Stop Shop - w skrócie MOSS - będący małym punktem kompleksowej obsługi, w naszym kraju będzie to odpowiednik tzw. jednego okienka.

Procedura Mini One Stop Shop nie jest obowiązkiem

Nowa procedura nie będzie obligatoryjna, a zaproponowana została  jedynie jako znaczące ułatwienie dla firm, które są eksporterem usług, o których mowa przy zmianach na większość krajów unijnych. Zamiast rejestracji we wszystkich krajach skąd pochodzą nabywcy, podatnik dokona rejestracji raz w kraju w identyfikacji podatkowej, czyli w kraju, w którym złożył zgłoszenie o zamiarze skorzystania z procedury szczególnej MOSS.  Jeżeli polski przedsiębiorca zgłosi chęć korzystania z nowej procedury, będzie rozliczał się jedynie w polskim urzędzie.

Unia postanowiła więc złagodzić negatywne skutki związane ze zmianą przepisów w zakresie ustalenia miejsca świadczenia przy usługach telekomunikacyjnych, nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz świadczonych drogą elektroniczną na rzecz niepodatników z krajów wspólnoty, wprowadzając rewolucyjną procedurę jednego okienka - Mini One Stop Shop.