Paragon fiskalny przy sprzedaży przez Internet Dokonując sprzedaży online, przedsiębiorca może być zobowiązany do posiadania kasy rejestrującej. Paragon fiskalny przy sprzedaży przez Internet również należy przekazać nabywcy.

Paragon fiskalny przy sprzedaży przez Internet

Zgodnie z ogólną zasadą, sprzedaż na rzecz osób prywatnych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych powinna być ewidencjonowana na kasie fiskalnej. Zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt. 1 ustawy o VAT podatnicy są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy. Dodatkowo muszą tego dokonywać bezwłocznie i bez żądania kupującego. Podobnie jest przy sprzedaży przez Internet. Jeśli paragon został wystawiony to należałoby go zapakować do przesyłki z towarem.

Paragon czy faktura ?

Często przedsiębiorcy zadają pytanie czy przy sprzedaży dla osoby prywatnej mogą nie wystawić paragonu a jedynie fakturę. Niestety, w przypadku gdy przedsiębiorca jest zobowiązany do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy, to musi wystawić paragon fiskalny. Dodatkowo może wystawić dla kontrahenta tzw fakturę do paragonu, którą w jednym egzemplarzu jest zobowiązany przechowywać u siebie wraz z podpiętym paragonem, a drugą dostarczyć nabywcy (np zapakować do przesyłki lub wysłać elektronicznie). Katalog stron internetowych Faktura do paragonu charakteryzuje się tym, że nie ujmuje się jej w ewidencjach księgowych. Podstawą zapisu jest bowiem raport z kasy fiskalnej. Paragon fiskalny przy sprzedaży przez Internet może ostatecznie zostać zastąpiony przez fakturę.

Możliwe zwolnienia z kasy

Przy sprzedaży przez Internet możliwe jest również skorzystanie ze zwolnienia z kasy, o ile nie jest to jeden z wyjątków jak np. dostawa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego czy też zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych (pełne zestawienie zawiera par. 4 rozporządzenia MF w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących). Zatem jeżeli towar nie należy do wyjątków, które obligują do sprzedaży za pomocą kasy, to ze zwolnienia można skorzystać pod warunkiem, że:

  • dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Ewidencją taką może być wyciąg bankowy, o ile zawiera wszystkie wymagane dane. Zobacz też:

Sprzedaż gruntu opodatkowana VA Rozwiązanie umowy zlecenia Pensja brutto netto