Leasing samochodów stanowi jedno z najbardziej popularnych źródeł finansowania tych składników majątku. Powodem korzystania z leasingu przez przedsiębiorców jest większa szansa na zakup środków transportu, niż ubiegając się o kredyt, mniej formalności oraz korzyści podatkowe. Przedsiębiorca ma możliwość wyboru jednej spośród dwóch form leasingu: leasing operacyjny i finansowy. Jakie są różnice w rozliczeniach podatkowych umów leasingowych dla samochodów osobowych i ciężarowych?

Operacyjny leasing samochodów

Przedsiębiorca, który korzysta z operacyjnego leasingu samochodu, płaci leasingodawcy raty leasingowe. Do rat tych doliczany jest podatek VAT, a także opłata wstępna. Dla korzystającego z leasingu operacyjnego, raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu. W tej formie leasingu, samochód jest składnikiem majątkowym leasingodawcy, zatem do niej należy obowiązek naliczania amortyzacji. Wraz z zakończeniem umowy, leasingobiorca ma możliwość wykupu samochodu.

Operacyjny leasing samochodów osobowych

W leasingu operacyjnym przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu raty leasingowe oraz opłaty leasingowe. Ponadto koszty eksploatacyjne samochodu takie jak np. paliwo, naprawy, myjnia, leasingobiorca może ując bezpośrednio w kosztach. W przypadku samochodu osobowego nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu przez przedsiębiorcę.

W zależności od sposobu wykorzystania pojazdu, w operacyjnym leasingu samochodów, istnieją dwa sposoby rozliczania VAT - w zależności w jakim celu wykorzystywany jest dany samochód.

W przypadku wykorzystania samochodu osobowego zarówno dla celów prywatnych jak i służbowych, przedsiębiorca ma możliwość odliczenia 50% VAT od rat leasingowych, a także od kosztów eksploatacyjnych pojazdu.

Jeżeli leasingobiorca zdecydował, iż samochód osobowy będzie przeznaczony tylko i wyłącznie dla celów służbowych, ma możliwość odliczenia 100% VAT. Jednakże musi dokonać pewnych formalności tj. zgłosić samochód do urzędu skarbowego jako firmowego wraz z wypełnieniem formularza VAT-26, prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu dla celów VAT oraz sporządzić regulamin wykorzystania samochodu w firmie.

Zgodnie z art. 23b ust. 1 ustawy o PIT przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu opłaty leasingowe, jeżeli umowa leasingu spełnia określone warunki:

  • (...)umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym nie jest osoba wymieniona w pkt 2, została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji,
  • umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony;
  • suma ustalonych opłat w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych (...).

Leasing operacyjny a samochody ciężarowe

W przypadku samochodów ciężarowych nie ma ograniczeń co do odliczenia podatku VAT od opłat wstępnych, rat leasingowych oraz kosztów eksploatacyjnych pojazdu. Zatem, jeżeli dany samochód spełnia warunki i może być uznany za ciężarowy, przedsiębiorca ma możliwość odliczenia 100% VAT od powyższych opłat.

Finansowy leasing samochodów

Przedsiębiorca, korzystający z finansowego leasingu samochodu, ujmuje samochód jako składnik swoich aktywów oraz amortyzuje go w czasie. Wraz ze spłatą ostatniej raty leasingowej samochód staje się własnością leasingobiorcy.

Finansowy leasing samochodów osobowych

Decydując się na tę formę leasingu samochodu, przedsiębiorca powinien ustalić wartość początkową pojazdu, aby wprowadzić go do środków trwałych i naliczać amortyzację. Sposób ustalania wartości początkowej środka trwałego wyjaśnia dokładnie art. 22g ust. 3 ustawy o PIT.

Wprowadzenie samochodu do ewidencji środków trwałych umożliwia naliczanie amortyzacji. Przedsiębiorca musi ustalić odpowiednią metodę amortyzacji: amortyzację liniową, amortyzację indywidualną, degresywną lub progresywną.

Kolejnym ważnym aspektem związanym z samochodem osobowym w leasingu, jest określenie zasad odliczania VAT. Leasingobiorca w zależności od sposobu wykorzystania samochodu osobowego oraz stanu technicznego pojazdu, może odliczyć 50% VAT lub 100% od faktur związanych z eksploatacją samochodu.

Nieodliczony podatek VAT może zwiększać wartość początkową środka trwałego, w przypadku częściowego odliczenia podatku od towarów i usług.

Finansowy leasing samochodów ciężarowych

Samochód, który został zaklasyfikowany jako samochód ciężarowy w leasingu finansowym, także wprowadza się jako środek trwały i nalicza od niego amortyzację. W leasingu samochodu ciężarowego, dodatkową metodą naliczania amortyzacji jest amortyzacja jednorazowa w ramach pomocy de minimis. W tej formie leasingu przedsiębiorca ma możliwość odliczenia 100% VAT od wydatków związanych z użytkowaniem pojazdu, a część odsetkowa rat leasingowych zmniejsza podstawę opodatkowania.

Podsumowując operacyjny i finansowy leasing samochodów daje możliwość leasingobiorcy na korzystanie z pojazdu w działalności bez angażowania swoich własnych środków na całą inwestycję. Dla wielu podatników korzyścią z operacyjnego leasingu samochodów, jest to, iż firma leasingowa ujmuje samochód w swoich składnikach majątkowych oraz na niej spoczywa obowiązek amortyzowania tego pojazdu. W przypadku leasingu finansowego, leasingobiorca samodzielnie nalicza amortyzację, a dodatkową korzyścią jest brak ograniczeń co do minimalnego okresu trwania umowy.

Zobacz też:

kod tytułu ubezpieczenia

zus płatnik

przypomnienie

Katalog Stron