Każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej jest zobowiązana płacić składki do ZUS. Jakie obowiązki ma płatnik ZUS?

Płatnik ZUS ma obowiązek obliczać i pobierać od ubezpieczonego należnych od owego ubezpieczonego składek, obliczenia składek należnych od niego samego oraz wpłacenia ich we właściwym czasie do ZUS. Wraz z wpłacanymi składkami powinien dopełnić obowiązków sprawozdawczych.

Do płatników ZUS zalicza się m.in. :

- jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna pozostająca z inną osobą fizyczną w stosunku prawnym uzasadniającym objęcie tej osoby ubezpieczeniami społecznymi, w tym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym lub pobierania zasiłku macierzyńskiego, z wyłączeniem osób, którym zasiłek macierzyński wypłaca Zakład,
- osoba prowadząca pozarolniczą działalność - w stosunku do osób współpracujących przy prowadzeniu tej działalności,
- ZUS - w stosunku do osób podlegających ubezpieczeniom społecznym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, jeżeli zasiłki te wypłaca Zakład,
- wójt, burmistrz czy prezydent miasta - w stosunku do osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,
- jednostka wypłacająca świadczenia socjalne, zasiłki socjalne i wynagrodzenia przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie - w stosunku do osób pobierających świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu, osób pobierających zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia i osób pobierających wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego czy w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie,
- powiatowy urząd pracy - w stosunku do osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych bądź stypendium,
- ośrodek pomocy społecznej - w stosunku do osób rezygnujących z pracy w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale bądź ciężko chorym członkiem rodziny i wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem czy rodzeństwem,
- podmiot, na którego rzecz wykonywana jest odpłatnie praca w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
- zatrudniony, który na podstawie art. 109 rozporządzenia 574/72 przejął obowiązki pracodawcy (podmiotu zagranicznego niemającego w Polsce siedziby ani przedstawicielstwa) w zakresie opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne.,
- pracodawca- w stosunku do pracowników,
- ubezpieczony zobowiązany do opłacenia składek na własne ubezpieczenia społeczne