Podatek liniowy - jak wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy? Podatek liniowy - jak wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy? Charakterystyczną cechą podatku liniowego jest fakt, że bez względu na kwotę dochodu, podatnik płaci 19% podatku dochodowego. Podatek liniowy najczęściej wybierany jest przez przedsiębiorców, którzy osiągają wysokie dochody. Co więcej podatnik ma możliwość pomniejszenia dochodu o składki ZUS społeczne oraz podatku o ubezpieczenie zdrowotne.

Podatek liniowy - jak obliczyć?

Wysokość podatku liniowego oblicza się w następujący sposób:

  1. Od kwoty przychodu od początku roku należy odjąć koszty od początku roku - otrzymamy kwotę dochodu.
  2. Od kwoty dochodu odejmuje się możliwą do rozliczenia stratę z lat ubiegłych oraz sumę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w danym roku podatkowym (o ile nie były zaliczane do kosztów w KPiR). Otrzymamy dochód do opodatkowania, który zaokrągla się do pełnych złotych.
  3. Następnie należy pomnożyć podstawę opodatkowania przez 19% stawkę podatku - otrzymujemy kwotę podatku.
  4. Od podatku odjąć sumę zapłaconych w danym roku składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy opodatkowania, a nie cała zapłacona składka) - otrzymujemy podatek należy za cały rok.
  5. Od kwoty podatku należnego od początku roku odejmuje się zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach - uzyskujemy w ten sposób kwotę podatku za dany okres rozliczeniowy.
  6. Zaliczkę za dany okres rozliczeniowy należy zaokrąglić do pełnych złotych - uzyskujemy kwotę podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego.

Termin zapłaty podatku liniowego

Termin zapłaty podatku liniowego jest taki sam jak w przypadku podatku dochodowego płaconego na zasadach ogólnych. Oznacza to, że zaliczki miesięczne wpłaca się do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wpłacana jest zaliczka, np. zaliczka za kwiecień wpłacana jest do 20 maja. Z kolei zaliczki kwartalne wpłaca się do 20. dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, np. zaliczka za II kwartał (kwiecień-czerwiec) wpłacana jest do 20 lipca. Zobacz też:

kalkulator wynagrodzenia netto