Postępowanie egzekucyjne rozpoczyna się, można by rzecz, z winy dłużnika. Nie uregulowanie płatności w wyznaczonym terminie wymusza na wierzycielu rozpoczęcie kolejnych etapów windykacji, aż do ostatecznego etapu - przymusowego egzekwowania długu. Nie wolno jednak zapominać jakie prawa ma dłużnik w toku postępowania egzekucyjnego.

Powództwo przeciwegzekucyjne

Powództwo przeciwegzekucyjne, to podstawowe prawo dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym. Dzieli się na:

 1. pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego,
 2. zwolnienie spod egzekucji.

Pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego zarezerwowane jest wyłącznie dla dłużnika. Ma on prawo do tego, aby ubiegać się o całkowite zwolnienie z egzekucji długu. Oczywiście, aby było to możliwe musi zaistnieć jedna z poniższych przesłanek:

 • wystąpiło zdarzenie, wskutek którego wierzytelność wygasła lub nie może być egzekwowana,
 • zobowiązanie zostało spłacone,
 • małżonek udowodni, iż egzekwowane zobowiązanie nie należy się wierzycielowi (zostało już spłacone).

Natomiast zwolnienie spod egzekucji dotyczy osób trzecich, których prawa zostały naruszone w wyniku postępowania egzekucyjnego (np. egzekucja firmowego samochodu lub laptopa). Komornik ma prawo skonfiskować rzecz należącą do osoby trzeciej, jeżeli wykorzystuje ją dłużnik. Uwaga! Wystąpienie o zwolnienie spod egzekucji możliwe jest w terminie miesiąca od daty naruszenia praw (zazwyczaj od momentu dowiedzenia się o tym, iż dany przedmiot został zajęty przez komornika).

Prawa dłużnika a błędy komornika

W praktyce może wystąpić sytuacja, kiedy to komornik wykroczy poza zakres swoich kompetencji. Dłużnik ma wówczas prawo, aby wnieść skargę przeciwko komornikowi za każde przewlekłe prowadzenie sprawy bądź, w przypadku, np.:

 • niezawiadomienia o wszczęciu egzekucji,
 • nieprawidłowego naliczenia kosztów egzekucyjnych lub odsetek,
 • zajęcia rzeczy niezbędnej do codziennego życia lub wykonywania pracy,
 • uniemożliwienia dobrowolnej spłaty naliczonych kosztów (np. naliczenie kosztów, jednocześnie zajmując wynagrodzenie z tytułu pracy).

Wszystkie wymienione powyżej przykłady stanowią naruszenie przepisów regulujących postępowanie egzekucyjne. Skargę do komornika można wnieść do 7 dni od momentu, gdy doszło do naruszenia przepisów. Polecamy: Rozwiązanie umowy na czas określony Rozliczanie delegacji Rozwiązanie umowy na czas określony

Bezpłatny Katalog stron

Przedmioty wyłączone spod egzekucji

Kodeks postępowania cywilnego enumeratywnie wymienia przedmioty, które kategorycznie nie mogą podlegać egzekucji. Są to:

 1. przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;

 2. zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca;

 3. jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów;

 4. narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;

 5. u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę - pieniądze w kwocie, która odpowiada nie podlegającej egzekucji części płacy na czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nie otrzymującego stałej płacy - pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie;

 6. przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową;

 7. środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym, o którym mowa w art. 36 ust. 4a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych,

 8. produkty lecznicze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego

 9. przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.

Liste.pl