Rok 2015 obfituje w ułatwienia na tle podatkowym. Niektóre zostały wprowadzone już 1 stycznia, na inne trzeba czekać do 1 kwietnia. Większość z wprowadzonych zmian ma na celu poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Sprawdź, w jakich dziedzinach czekają przedsiębiorców zmiany.   Korzystanie ze służbowego samochodu w celach prywatnych Jeszcze niedawno pracodawcy rozliczali w różny sposób fakt użytkowania przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych.Jednak od 2015 roku ułatwienia gwarantują, że wszystkie firmowe regulaminy będą musiały uwzględnić ryczałt, który określa wartość przysporzenia majątkowego z tytułu udostępnienia przez pracodawcę pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych. Jego wysokość jest uzależniona przede wszystkim od pojemności silnika i liczby dni używania takiego auta.   Od 1 stycznia 2015 r., wysokość świadczenia za wykorzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych wyniesie odpowiednio:

 • 250 zł (miesięcznie) dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3,
 • 400 zł (miesięcznie) dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

  W sytuacji, kiedy pracownik będzie korzystał z samochodu przez mniej, niż miesiąc, wysokość ryczałtu ustala się za każdy dzień używania służbówki. Wysokość to 1/30 wyżej wymienionych kwot.   Dowóz pracownika do pracy Jeżeli pracodawca zorganizuje dowóz do pracy swoim pracownikom - wartość tego świadczenia jest wolna od PIT. Dotyczy to jednak darmowego transportu autobusem. Zwolnienie z podatku nie obejmuje dowozu samochodem osobowym ani zakupu biletów przez pracodawcę.  Warto dodać, że w świetle prawa autobusem jest pojazd samochodu konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu więcej, niż 9 osób (z kierowcą włącznie).   Bezpłatna pomoc prawna udzielona osobie niezamożnej Zwolniona z podatku PIT zostanie także wartość nieodpłatnego świadczenia z tytułu pomocy prawnej udzielonej osobie uprawnionej i pobierającej świadczenie z pomocy społecznej lub zasiłek rodzinny, przyznane w formie decyzji administracyjnej, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o świadczeniach rodzinnych.   Osoba, której udzielono pomocy, jest zobowiązana do do złożenia świadczeniodawcy pisemnego oświadczenia o uprawnieniu i pobieraniu świadczenia z pomocy społecznej lub zasiłku rodzinnego, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o świadczeniach rodzinnych. W tym piśmie muszą się znaleźć jej:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • numer decyzji, na podstawie której osoba ta pobiera świadczenie z pomocy społecznej lub zasiłek rodzinny.

Dzięki wprowadzonym zmianom, przedsiębiorcy udzielający pomocy nie będą musieli wystawiać PIT-8C.   Ewidencja przychodów rejestrowanych na ksie fiskalnej Od 2015 roku podatnik może ustalać przychód z tytułu zaliczek w tym samym czasie, co obrót VAT, czyli w momencie dokonania wpłaty zaliczki. Jednak aby móc korzystać z tego uproszczonego sposobu, podatnik musiał powiadomić o tym urząd skarbowy do 20 atycznia 2015. Natomiast przedsiębiorcy, którzy rozpoczną ewidencję za pomocą kas rejestrujących w trakcie roku, zawiadomienie to muszą złożyć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie.   Rozliczenie VAT w imporcie towarów Wydłużenie czasu rozliczenia VAT w imporcie towarów to jedna ze zmian wprowadzonych w pakiecie portowym. Tzm sposobem, od 1 stzcynia 2015 r. podatnik posiadający status AEO, może rozliczyć podatek należny z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. Musi jednak spełnić następujące warunki:

 • działać we własnym imieniu i na własną rzecz lub
 • zgłoszenie celne w jego imieniu i na jego rzecz złoży przedstawiciel bezpośredni  (w rozumieniu przepisów celnych).

  Podatnik, chcąc rozliczyć VAT od importu w deklaracji VAT, musi zawiadomić pisemnie naczelnika urzędu skarbowego  i celnego o tym zamiarze.   Koszty rozpoczęcia działalności Razem z nowym rokiem z początkujących przedsiębiorców ściągnięto obowiązek ponoszenia kosztów związanych z wydaniem dokumentu potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego do celów VAT. Wydanie tego dokumentu bowiem nie jest już obowiązkowe.   Obowiązki płatników w zakresie ZUS Platnicy składek zostali zwolnieni z obowiązku corocznego sprawdzania prawidłowości imiennych raportów miesięcznych przekazanych do ZUS za rok poprzedni. Nie zwalnia ich to jednak z obowiązku korekty niepoprawnych dokumentów złożonych w ZUS. Dlatego jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość, płatnik zobowiązany jest przekazania do ZUS korekty dokumentów zgłoszeniowych lub rozliczeniowych.   Jeżeli nieprawidłowość zostanie stwierdzona:

 • w wyniku kontroli ZUS, płatnik ma 30 dni od otrzymanania protokołu kotroli na złożenie dokumentów korygujących;
 • w wyniku wydanej przez ZUS decyzji, płatnik ma 7 dni od dnia jej uprawomocnienia na złożenie dokumentów korygujących;
 • we własnym zakresie, płatnik ma 7 dni od stwierdzenia nieprawidłowości na złożenie dokumentów korygujących.

  Także od 2015 roku płatnicy są zwolnieni z obowiązku przekazywania informacji rocznej ubezpieczonym, którzy podlegali wyłącznie obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Chyba, że ubezpieczony sam wystąpi z takim żądaniem.   Wiążąca informacja akcyzowa Wprowadzenie wiążącej informacji akcyzowej pozwala przedsiębiorcom na potwierdzenie prawidłowości dokonywanych rozliczeń podatkowych w zakresie podatku akcyzowego. Wiążąca informacja akcyzowa wydawana jest na prośbę podatnika - może ona obejmować tylko jeden wyrób akcyzowy lub jeden samochód osobowy.   Uwaga! Określenie “jeden samochód osobowy” nie oznacza jednego, indywidualnie oznaczonego pojazdu. Chodzi o pojazd określony w taki sposób, który umożliwi jego klasyfikację zgodnie z Nomenklaturą Scaloną.   WIA obejmuje organy podatkowe:

 • wobec podmiotu, na rzecz którego została wydana,
 • w odniesieniu do wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych, wobec których czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą zostały dokonane po dniu, w którym została wydana.

Podatnicy, chcąc zlożyć wniosek o wydanie WIA, będą musieli wypełnić specjalny wniosek o nazwie WIA-WN. Do pisma należy dołączyć dokumenty, które odnoszą się do wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych, np. próbki, fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta i inne dostępne dokumenty umożliwiające organowi podatkowemu dokonanie właściwej klasyfikacji wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego lub określenie rodzaju wyrobu akcyzowego.   Obrót olejami opałowymi Oświadczenia o przeznaczeniu paliw opałowych mogą być zawarte w umowie między sprzedawcą a nabywcą, niezależnie od statusu nabywcy - to najważniejsza zmiana w kwestii obrotu olejami opałowymi, która weszła w życie 1 stycznia 2015. Niezależnie od oświadczenia złożonego w okresowej umowie, sprzedaż oleju opałowego za każdym razem musi być udokumentowana fakturą.   Liczba danych, które są wymagane  w miesięcznym zestawieniu takich oświadczeń została zmniejszona. Tym sposobem, sprzedawca oleju opałowego może pominąć następujące dane:

 • datę złożenia oświadczenia,
 • liczbę urządzeń grzewczych posiadanych przez nabywcę, wynikającą ze złożonych przez niego oświadczeń,
 • miejsca (adresu), gdzie znajdują się urządzenia grzewcze wskazane w oświadczeniu.

  Oprócz tego, nic się nie zmieniło. Zestawienia w dalszym ciągu mają być sporządzane co miesiąc i przekazywane do urzędu celnego najpóźniej do 25. dnia miesiąca po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży.   Wstępne badania lekarskie W prawie pracy podatników także czekają zmiany, jednak te wprowadzone zostaną dopiero 1 kwietnia 2015. Ograniczono ilość wstępnych badań lekarskich. Tym sposobem, pracodawcy zatrudniający ponownie pracownika na tych samych warunkach, nie będą musieli kierować go na powtórne badania lekarskie. Jednak tylko w wypadku,kiedy do powtórnego zatrudnienia dojdzie w ciągu 30 dni od rozwiązania poprzedniego stosunku pracy.   Inny pracodawca, zatrudniający pracownika w ciągu 30 dni od rozwiązania jego poprzedniego stosunku pracy, również nie będzie musiał go kierować na badania okresowe pracowników. Jednak pracownik jest zobowiązany przedstawić nowemu pracodawcy aktualne badania lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w tych konkretnych warunkach. Osoby zatrudniające się u drugiego pracodawcy będą zwolnione z badań na tych samych zasadach.   Kontrola w portach morskich Od 1 stycznia 2015 roku importowane przez przedsiębiorców towary przechodzą przez skróconą kontrolę w portach morskich. Ograniczone zostały między innymi: kontrole celne, sanitarne, wetrynaryjne - łącznie cała kontrola nie powinna przekroczyć 24 godzin. Czas ten może się wydłużyć do 48 godzin w przypadkach szczególnych (np. zagrożenia życia). Skrócenie kontroli w portach morskich zalicza się do już wspomnianego pakietu morskiego. Polecamy:

wyliczenie wynagrodzenia