iStock_000011860998SmallFach doradcy podatkowego wiąże się zarówno ze specjalistycznymi uprawnieniami, jak i z obowiązkami, które zostały nałożone na doradców poprzez zapisy ustawy o doradztwie podatkowym.

Obowiązki doradcy podatkowego zostały określone w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Zgodnie z tym, do obowiązków doradcy należy:

 • śledzenie zmian prawnych, jak również aktualnej prasy, literatury i orzecznictwa w zakresie prawa podatkowego i finansów,
 • stosowanie się do zasad etyki zawodowej,
 • wykonywanie poleceń Krajowej Rady Doradców Podatkowych (KRDP),
 • zamieszczanie na każdym piśmie, sporządzanym w związku z pełnieniem funkcji doradztwa podatkowego, swoich danych, takich jak nazwa firmy, pod jaką doradztwo funkcjonuje, miejsce wykonywania usług doradczych, podpis i numer wpisu na listę doradców podatkowych,
 • ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy realizacji czynności doradztwa podatkowego, przy czym konsekwencją niedopełnienia tego nakazu jest skreślenie z listy doradców,
 • zawiadamianie KRDP o jakichkolwiek zmianach danych objętych wpisem na listę doradców,
 • przechowywanie przez okres 5 lat kopii sporządzanych na piśmie opinii, wystąpień w imieniu podatników, inkasentów, płatników i osób trzecich odpowiedzialnych za zaległości podatkowe oraz następców prawnych płatników, podatników oraz inkasentów, w sprawach należności podatkowych, a także udzielonych im porad,
 • dochowywanie tajemnicy zawodowej - musi on zachować w tajemnicy wszystkie fakty i informacje, z jakimi zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu, również podczas zeznań przed prokuraturą czy policją (wyjątek stanowi sądowny nakaz udzielenia zeznań),
 • regulowanie składki członkowskiej z tytułu przynależności do korporacji zawodowej,
 • kierowanie się głównie dobrem klienta,
 • podnoszenie swoich kwalifikacji.