Zawód doradcy podatkowego wiąże się nie tylko z pewnymi przywilejami, ale także z obowiązkami, które zostały nałożone na doradców przez prawo.

Prawa i obowiązki doradcy podatkowego

Oprócz prestiżu mającego związek z wykonywaniem tej profesji, doradca podatkowy powinien również spełniać szereg wymogów narzuconych na niego ustawą z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym . Zgodnie z jej wytycznymi, doradca podatkowy posiada obowiązek:
 • zamieszczania na każdym jednym piśmie, sporządzanym w związku z wykonywaniem doradztwa podatkowego,swoich danych, takich jak miejsce wykonywania usług doradczych, podpis oraz nr wpisu na listę doradców podatkowych, nazwa firmy, pod jaką doradztwo to jest wykonywane
 • regulowania składki członkowskiej z tytułu przynależności do korporacji zawodowej
 • wykonywać polecenia Krajowej Rady Doradców Podatkowych
 • archiwizowania przez okres pięciu lat kopii sporządzanych na piśmie opinii, wystąpień w imieniu płatników, inkasentów, podatników oraz osób trzecich odpowiedzialnych za zaległości podatkowe , a także następców prawnych podatników, płatników albo inkasentów, w sprawach zobowiązań podatkowych, a także udzielonych im porad
 • podnoszenia swoich kwalifikacji
 • kierowania się głównie dobrem klienta
 • dochowywania tajemnicy zawodowej - powinien on zachować w tajemnicy wszelkie informacje i fakty, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu, także podczas składania zeznań przed policja czy prokuraturą (wyjątkiem jest sądowny nakaz udzielenia zeznań)
 • stosowania się do zasad etyki zawodowej
 • śledzenia zmian prawnychoraz aktualnej literatury, prasy oraz orzecznictwa w zakresie prawa podatkowego i finansów
 • wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wyrządzenia szkody przy realizacji czynności doradztwa podatkowego, a konsekwencją niedopełnienia tego obowiązku jest skreślenie z listy doradców
 • poinformowania Krajowej Rady Doradców Podatkowych o jakichkolwiek zmianach danych objętych wpisem na listę doradców