Pomoc Techniczna jest programem krajowym realizowanym przy wsparciu środków pochodzących z Funduszy Europejskich. Głównym założeniem projektu jest zapewnienie kapitału finansowego na implementację oraz wykonywanie założeń polityki spójności. Okazuje się, że beneficjentami większości przedsięwzięć przygotowywanych w ramach tego programu są przede wszystkim instytucje publiczne. Czy przedsiębiorcy mogą starać się o uzyskanie dofinansowania z projektu Pomoc Techniczna? A może wszystkie karty już dawno zostały rozdane?

Co jest finansowane z programu Pomoc Techniczna?

Środki z programu Pomoc Techniczna przeznaczane są na rozwój kapitału intelektualnego, zaangażowanego w zarządzanie i dysponowanie Funduszami Europejskimi. Przede wszystkim finansowane są działania instytucji, które realizują Narodową Strategię Spójności. Wsparciem finansowym objęte są także zadania, mające na celu informowanie przedsiębiorców o dostępnych programach i dofinansowaniach, które są możliwe do pozyskania w latach 2014 -2020.

Program Pomoc Techniczna finansuje w szczególności:

 • wynagrodzenia pracowników instytucji realizujących politykę spójności,

 • projekty szkoleniowe podnoszące wiedzę i umiejętności pracowników organizacji państwowych zaangażowanych w działania promocyjne i informacyjne,

 • koszty prowadzenia poszczególnych instytucji biorących udział w programie,

 • tworzenie systemów informatycznych, wspomagających realizację poszczególnych projektów,

 • zapewnienie mechanizmów wymiany informacji, procesów uczenia się.

   

Kto realizuje projekty w programie Pomoc Techniczna?

W programie Pomoc Techniczna o dofinansowanie projektów nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy. Wykonawcy określonych przedsięwzięć wyłaniani są w trybie pozakonkursowym. W momencie ogłoszenia naboru wniosków, z góry wiadomo kto może zgłosić się o udzielenie dotacji. Wprowadzenie takiej procedury z pewnością ma na celu wyeliminowanie nierzetelnych spółek i firm, które nie zaangażowałyby się w wykonanie zadania z należytą starannością.

Beneficjentami programu mogą zostać m.in:

 • Ministerstwo Finansów,

 • Centrum Projektów Europejskich,

 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,

 • Główny Urząd Statystyczny,

 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Nie jest jednak powiedziane, że beneficjenci muszą realizować założenia projektów samodzielnie. Może zdarzyć się sytuacja, iż instytucja państwowa podpisze umowę z podwykonawcą o wykonanie określonych działań czy przedsięwzięć. By móc wypełniać zadania zlecone przez administrację państwową, należy śledzić ogłoszenia przetargowe. Po spełnieniu wymogów formalnych i merytorycznych należy przedstawić swoją ofertę, która być może zostanie wybrana w postępowaniu przetargowym. Instytucje publiczne nie powinny samodzielnie wybierać wykonawców do realizacji zadań publicznych.

Czy warto interesować się programem Pomoc Techniczna?

Zdecydowanie nie. Monopol na realizację zadań mają wyłącznie instytucje publiczne. Projekty, które realizowane są w tym programie krajowym współfinansowanym ze środków Funduszy Europejskich, są istotne, gdyż przyczyniają się do wdrażania Narodowej Strategii Spójności. Ich wykonawcami nie mogą zostać przypadkowi przedsiębiorcy, którzy być może nie byliby w stanie rzetelnie wywiązać się z powierzonych obowiązków.