Zgodnie prawem, wszystkie należności, również te wobec instytucji państwowych, przedawniają się. Po jakim czasie nie trzeba płacić długów składkowych i podatkowych?

Przedawnienie roszczeń wobec ZUS i urzędu skarbowego

Należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ulegają przedawnieniu po okresie 10 lat, licząc od dnia, w którym stały się one wymagalne. Tak stanowi art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Z kolei należności podatkowe wobec skarbówki ulegają przedawnieniu po okresie 5 lat, licząc od dnia, w którym zobowiązania stały się wymagalne. Trzeba jednak pamiętać, iż kres przedawnienia roszczeń może się jeszcze wydłużyć. W tym czasie mogą bowiem wystąpić czynniki,powodujące zawieszenie bądź przerwanie biegu terminu przedawnienia.

Przerwanie biegu przedawnienia

Przerwanie biegu przedawnienia oznacza ponowne naliczanie całościowego okresu przedawnienia roszczeń wobec dłużnika. W przypadku należności składkowych i podatkowych, bieg terminu przedawnienia może przerwać ogłoszenie upadłości działalności gospodarczej, która jest dłużnikiem.

Zawieszenie biegu przedawnienia

Zawieszenie biegu przedawnienia ma związek z kilkoma czynnikami. Może ono nastąpić poprzez:
  • postępowanie polubowne
  • zawarcie umowy odraczającej termin płatności składek bądź rozkładającej spłatę zaległości składkowych na raty, na okres realizacji tej umowy
Zawieszenie biegu przedawnienia roszczeń przyczynia się do wydłużenia okresu przedawnienia roszczeń o czas trwania postanowień umowy polubownej. Jeżeli dłużnik nadal uiszcza zobowiązań, wtenczas dalszy bieg przedawnienia liczony jest od dnia, w którym zadłużenie, zgodnie z warunkami postanowień polubownych, stało się konieczne do spłaty. Jeżeli roszczenie się przedawni, każdy dłużnik może uchylić się od spłaty zobowiązań wobec wierzyciela. Powinien jednak udowodnić przedawnienie przed sądem.