Każdemu przedsiębiorcy przysługuje prawo do zmniejszenia wymiaru należnego skarbówce podatku VAT. Podstawą pomniejszenia należnego podatku z tytułu zrealizowanej sprzedaży jest wartość podatku naliczonego. Natomiast kwotę podatku naliczonego, czyli podatku VAT, stanowi:

- zryczałtowany zwrot podatku (podatek wykazany na fakturze VAT RR)

- wpłacona różnica VAT do dopłaty powstała w wymiarze podatku w imporcie w wyniku wydania przez organ celny decyzji, która określiła wysokość zobowiązania podatkowego.

- różnica podatku od nabycia towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem albo bez niego, na terytorium kraju, jeżeli podatek VAT został w całości, z tytułu ich importu, pobrany od podatnika, który dokonał nabycia tych towarów - w przypadku jeżeli kwota podatku z tytułu importu towarów jest niższa od kwoty podatku, jaka byłaby należna z tytułu dostawy tych towarów na terytorium kraju

- w przypadku importu - suma kwot podatku, która wynika z dokumentu celnego

- kwota podatku należnego od importu usług

- suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika, przy czym uwzględnić należy rabat:

  • potwierdzających dokonanie przedpłaty ( zadatku, zaliczki, raty), jeśli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego
  • od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu
  • z tytułu nabycia towarów i usług

- kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca

- kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT)

U podatnika dokonującego WDT nowego środka transportu, kwotą podatku naliczonego jest kwota stanowiąca równowartość 22 procent kwoty należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie wyższa jednak niż kwota podatku zawartego w fakturze, stwierdzającej nabycie tego środka albo dokumencie celnym, albo podatku zapłaconego przez tego podatnika od wewnątrzwspólnotowego nabycia tego środka.