Co do zasady przedsiębiorcy nie są zobowiązani żeby zakładać rachunek firmowy aby dokonywać płatności. Do tego celu może służyć rachunek prywatny podatnika. Ważne by jego właścicielem był wyłącznie przedsiębiorca (niemożliwe jest korzystanie z rachunku wspólnego dla małżonków).

Rachunek prywatny a regulacja płatności firmowych

Żadne przepisy ani nie zabraniają ani nie zezwalają na dokonywanie rozliczeń przy użyciu rachunku prywatnego. Warto tutaj podkreślić, że przedsiębiorca powinien posiadać rachunek bankowy, jest to potrzebny do regulowania zobowiązań podatkowych czy płacenia składek ZUS. Natomiast w przypadku nadpłaty w podatku VAT jego zwrot następuje właśnie na rachunek bankowy. Przy czym urzędy skarbowe, często podkreślają, że zwrot ten nie powinien być robiony na rachunek prywatny tylko firmowy. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie ma formalnego obowiązku posiadania konta firmowego. Ma jednak obowiązek dokonywania pewnych operacji bezgotówkowo może do tego posłużyć rachunek prywatny.

Rachunek bankowy - przesłanki ustawowe

Przedsiębiorcy zobligowani są do przeprowadzania transakcji bezgotówkowych. Obowiązek ten wynika z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności: “Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.”