Obowiązek prowadzenia rejestru VAT ciąży na czynnych płatnikach podatku od towarów i usług. Co musi zawierać?

Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT zgodnie z przepisami, gwarantuje poprawne ustalenie wartości podatku VAT, przypadającego do zapłaty lub odliczenia. Nie istnieje jednak wzór takiej ewidencji. Dlatego ich formę płatnik musi ustalić sam. Uwzględnione muszą być zakupy związane tylko ze sprzedażą zwolnioną. Dodatkowo, ewidencja sprzedaży musi być tak skonstruowana, by umożliwić organom kontrolnym rozbicie sprzedaży wedle różnych stawek podatku VAT.

Dane w rejestrach VAT

Rejestr powinien zawierać:


- kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu
- inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej
- kwoty podatku naliczonego przy częściowym odliczeniu podatku VAT,
- kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego,
- wysokość podatku należnego,
- przedmiot i podstawę opodatkowania

Zmiany po 1. stycznia 2010 roku

W wyniku nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług po 1 stycznia 2010 roku, podatnicy świadczący usługi opodatkowane poza Polską, muszą wykazywać w ewidencji nazwę wykonanej usługi i jej wartości bez podatku.Od 1 stycznia 2010 r. podatnik podatku od towarów i usług musi:

- w poz. 22 deklaracji wykazywać wartość świadczonych usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT,
- w poz. 39 deklaracji wykazywać wartość importowanych usług wewnątrzwspólnotowych, opodatkowanych u nabywcy na podstawie art. 28b.

Ilość prowadzonych ewidencji VAT uzależniona jest od specyfiki i różnorodności prowadzonej działalności. Minimalnym układem jest prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz ewidencji zakupu towarów i usług. W przypadku transakcji z UE ewidencji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W przypadku uczestnictwa w obrocie zagranicznym poza Unią Europejską - rejestr eksportu i importu towarów i usług.

Rejestry VAT stanowią księgi pomocnicze, będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów związanych z podatkiem VAT na kontach księgi głównej.