Niekiedy osoby, które prowadzą gospodarstwo rolne chcą rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Sprawdź, czy podlegasz wyłączeniu z ubezpieczeń KRUS czy musisz opłacać ubezpieczenie społeczne w ZUS jak zwykły przedsiębiorca.

Ubezpieczenie społeczne osoby prowadzącej gospodarstwo rolne, która rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej.

Warunkiem objęcia rolnika i pracującego z nim domownika ubezpieczeniem społecznym rolników jest prowadzenie działalności rolniczej, czyli działalności w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, rolnik lub domownik, który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczyna współpracę przy prowadzeniu tej działalności może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników. Musi jednak spełnić kilka warunków, aby była możliwość, że składki opłaca jedynie na ubezpieczenie KRUS.

Przede wszystkim by rolnik mógł kontynuować ubezpieczenie w KRUS musi posiadać co najmniej 3-letni okres rolniczego ubezpieczenia przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli osoba taka zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej musi złożyć w KRUS oświadczenie o zamiarze kontynuowania ubezpieczenia rolniczego w terminie 14 dni od rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia współpracy przy jej prowadzeniu.  

Dodatkowo, rolnik nie może być pracownikiem u innego przedsiębiorcy oraz nie może mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty.

Jeżeli przedsiębiorca spełni powyższe wymogi to w takim wypadku z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej osoba taka nie podlega w ZUS ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Przedsiębiorca podlegający rolniczemu ubezpieczeniu, który będzie zatrudniał pracowników na podstawie umowy o pracę lub zlecenia, musi dokonać zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz zgłosić się w ZUS jako płatnik składek. Dokonuje tego na druku ZUS ZFA w ciągu 7 dni od momentu zatrudnienia pierwszej osoby, za którą ma obowiązek naliczać składki ubezpieczeniowe. Z kolei za osobę zatrudnioną musi w ZUS złożyć druku ZUS ZUA (lub ZUS ZZA - jeśli zatrudniona osoba podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu).

Ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy, który nie może już podlegać pod ubezpieczenia w KRUS.

Rolnik, który prowadzi jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą, podlegający ubezpieczeniu rolniczemu, musi pamiętać o tym, by poinformować KRUS co roku do 31 maja o wysokości należnego podatku dochodowego za rok poprzedni od przychodów z tej działalności.

Jeśli kwota tego podatku przekroczy roczną kwotę graniczną, a także jeżeli nie zostanie zachowany powyższy termin złożenia zaświadczenia albo oświadczenia, ubezpieczenie rolnika lub domownika ustanie z dniem, do którego rolnik lub domownik zobowiązany był złożyć oświadczenie w jednostce KRUS.

Uwaga!

Jeżeli kwota należnego podatku dochodowego z działalności gospodarczej za 2017 r. przekroczyła 3300 zł, to od 1 czerwca 2018 r. osoba prowadzącą gospodarstwo rolne zostanie wyłączona z ubezpieczenia w KRUS.


Po przekroczeniu tej kwoty przedsiębiorca będzie opłacał ubezpieczenie społeczne w ZUS. 

Z tytułu prowadzonej działalności obowiązkowo będzie opłacanie ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego i zdrowotnego. Natomiast dobrowolne będzie jedynie ubezpieczenie chorobowe.

Przedsiębiorca, który został wyłączony z ubezpieczeń społecznych w KRUS może opłacać preferencyjne składki w ZUS pod warunkiem, że nie upłynął okres 24 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej.