Rekompensata powstałej szkody albo wypłata odszkodowania dla pracownika, który doznał uszczerbku na zdrowiu podczas wykonywania obowiązków służbowych to nie jednokrotnie horrendalne sumy, mogące znacznie nadszarpnąć majątek firmowy. Dlatego tak istotną sprawą jest ubezpieczenie działalności gospodarczej. Są jednak takie sytuacje, w których brak ubezpieczenia jest karalny. Wybierając ubezpieczenie, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:
  • możliwość rozłożenia na raty
  • wysokość sumy ubezpieczenia
  • kondycję finansową towarzystwa ubezpieczeniowego
  • rodzaj ubezpieczenia (np. przed kradzieżą, odpowiedzialnością cywilną, zdarzeniami losowymi, dewastacją mienia, utraconymi korzyściami itp.)
  • wysokość składki
  • sieć placówek towarzystwa ubezpieczeniowego (ma to znaczenie przy zgłoszeniu i dalszej procedurze odszkodowawczej)
  • ogólne warunki ubezpieczenia proponowane przez zakłady ubezpieczeń
  • rodzaj prowadzonej działalności
Ubezpieczenie OC pojazdów Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej pojazdów jest jednym z ubezpieczeń komunikacyjnych obowiązkowych. Każdy kto posiada samochód, podlegający rejestracji powinien wykupić polisę odpowiedzialności cywilnej. To wymóg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000roku. Umowę taką zawiera się na okres 12 miesięcy z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym, chyba że samochód zarejestrowany jest na czas krótszy niż rok , wówczas możliwe jest zawarcie umowy na czas krótszy. Ubezpieczenie OC dla firmy Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonego przedsiębiorstwa ma jest realizowane, jeżeli w związku z określoną w umowie działalnością czy posiadanym mieniem, Ubezpieczony w następstwie czynu zabronionego (tak zwana odpowiedzialność deliktowa), zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej albo rzeczowej, wyrządzonej osobie trzeciej. Podmiotem ubezpieczenia może być też odpowiedzialność kontraktowa za szkody wynikłe w wyniku niewykonania czy nienależytego wykonania usługi. Ubezpieczenie dla firmy zatrudniającej pracowników Ubezpieczenie takie obejmuje odpowiedzialność za wypadki, które mogą wydarzyć się podczas pracy zawodowej, w drodze do pracy i z pracy, do domu oraz w życiu prywatnym. Ponadto, umowa ubezpieczenia może obejmować zawał serca, zwrot kosztów leczenia NNW i zdarzeń objętych umową ubezpieczenia, udar mózgu oraz zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej NNW.