Częstym utrudnieniem w egzekwowaniu wierzytelności od dłużnika jest jego niewystarczający majątek, a jeżeli dłużnik jest w związku małżeńskim, sytuacja jest dodatkowo utrudniona jeżeli dłużnik jest we wspólności majątkowej ze swoim małżonkiem. Wspólność majątkowa komplikuje sytuację, ponieważ składniki majątku wspólnego należą również do małżonka dłużnika. Wyjściem z tej sytuacji jest rozdzielność majątkowa na wniosek wierzyciela.

 

Rozdzielność majątkowa na wniosek wierzyciela - ograniczenia dla wierzyciela

Regulacje ograniczające możliwość zaspokojenia wierzyciela są zawarte w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zgodnie z art. 41 § 2 jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

Z treści przytoczonego artykułu wynika, że mamy do czynienia z tzw. domniemanym sprzeciwem małżonka. A zatem, jeżeli współmałżonek nie wyraził wyraźnej zgody na zaciągnięcie zobowiązania, wówczas nie ponosi odpowiedzialności za wynikający ze zobowiązania dług.

Jeżeli między małżonkami obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej, a współmałżonek dłużnika nie wyraził zgody na zaciągnięcie zobowiązania, wówczas wierzyciel może zaspokoić się tylko z majątku dłużnika:

  • majątku osobistego
  • wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej
  • korzyści uzyskanych z jego praw (art. 33 pkt 9),
  • podmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa (jeżeli zadłużenie powstało w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą).

Z powyższego wynika, że wierzyciel nie może zaspokoić się ze składników majątku wspólnego małżonków. Sytuację tę zmienia rozdzielność majątkowa na wniosek wierzyciela.

Rozdzielność majątkowa na wniosek wierzyciela

Rozdzielność majątkowa na wniosek wierzyciela jest rozwiązaniem, z którego wierzyciel może skorzystać, gdy dowie się, że w majątku wspólnym dłużnik posiada takie składniki, które pozwoliłyby na jego zaspokojenie, które nie mogłoby nastąpić z majątku osobistego dłużnika.

Powództwo to może być zastosowane zarówno w sytuacji, gdy dłużnik jest w wspólności majątkowej jak i wtedy, gdy między nim a jego współmałżonkiem jest ustanowiona rozdzielność. a zatem, zastosowanie tego powództwa prowadzi do nieskuteczności art. 41 § 2.

Rozdzielność majątkowa na wniosek wierzyciela - pozew i skutki ustanowienia

Pozew o rozdzielność majątkową wierzyciel musi złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania małżonków lub jednego z nich. Do wniosku musi zostać załączony odpis aktu małżeństwa wydany przez urząd stanu cywilnego, w którym wzięto ślub.

W wyniku podziału majątku, do majątku osobistego dłużnika dołącza przypadająca na niego część majątku wspólnego i w rezultacie możliwa będzie egzekucja z takiego majątku.

Polecamy do przeczytania - Jednolity plik kontrolny

Katalog stron Katalogin.pl