Osoba prowadząca działalność gospodarczą praktycznie w dowolnym momencie może dokonać jej zawieszenia. Możliwość taka wynika z art. 14a ust.1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Podstawowym warunkiem dokonania takiej czynności jest niezatrudnianie w tym czasie pracowników. Warto również podkreślić, że okres zawieszenia może trwać od 30 dni do 24 miesięcy. Zawieszenia działalności dokonuje się na druku CEIDG-1.

 Rozliczanie leasingu w okresie zawieszenia działalności

W trakcie zawieszenia przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej oraz osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Do praw i obowiązków właściciela firmy w takiej sytuacji należą:

  • prawimg10lo do wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
  • prawo przyjmowania należności lub obowiązek regulowania zobowiązań, powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
  • prawo zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia,
  • prawo albo obowiązek uczestniczenia w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
  • wykonywanie wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa,
  • prawo osiągania przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej.

Ponadto właściciel może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy nie mogą zrezygnować z wcześniej zawartych umów, jak chociażby dotyczących telefonu firmowego czy leasingu. Ich wcześniejsze rozwiązanie z pewnością mogłoby wiązać się z przykrymi konsekwencjami, jak np. dotkliwe kary pieniężne.

Do zobowiązań, które przedsiębiorca powinien regulować również w trakcie zawieszenia działalności śmiało zaliczyć można raty leasingowe od umowy, która została zawarta jeszcze przed zawieszeniem. Potwierdzeniem tego stanowiska jest interpretacja wydana przez Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nr. IPPB1/415-596/11-4/JB z dnia 30 września 2011 roku: “(...)wydatki dotyczące rat leasingowych ponoszone przez Wnioskodawcę w okresie zawieszenia działalności gospodarczej mogą być uwzględnione przy ustaleniu dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, tj. stanowić koszt uzyskania przychodów, o ile zawarte umowy leasingu spełniają wszystkie wymogi, o których mowa w art. 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.(...)”.