Rozliczenie kosztów remontu mieszkania, w którym prowadzona jest działalność

Wielu przedsiębiorców, w celu obniżenia kosztów prowadzonej działalności decyduje się na prowadzenie firmy we własnym mieszkaniu. Pod warunkiem, że pozwala na to specyfika prowadzonej przez nich działalności. A co w sytuacji, gdy chcemy przeprowadzić remont takiego pomieszczenia? Jak rozliczyć koszty? Przecież działalność prowadzona jest w mieszkaniu, więc czy wydatki na remont można zaliczyć do kosztów podatkowych firmy?

 

Wydatki zaliczane do kosztów podatkowych

Za koszty uzyskania przychodu uznaje się koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Remont mieszkania, w którym prowadzona jest działalność spełnia tą definicję. W związku z tym zakup materiałów niezbędnych do remontu, czy też wynajęcie ekipy remontowej można zakwalifikować do kosztów podatkowych.

Remont czy ulepszenie

Istotne znaczenie ma rozróżnienie czy mamy do czynienia z remontem, czy też z ulepszeniem środka trwałego, w którym prowadzona jest działalność. Bowiem w zależności od tego, różne będą zapisy w książce podatkowej.

Remont

Remont polega na przywróceniu stanu pierwotnego. Jednak nie może on zwiększać wartości użytkowej, czy też technicznej środka trwałego. Wydatki poniesione na remont zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów. Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych wydatki z tego tytułu wykazują w KPiR, w kolumnie 13 jako Inne wydatki związane z działalnością gospodarczą.

Ulepszenie

Natomiast jeśli mamy do czynienia z ulepszeniem, wówczas następuje wzrost wartości środka trwałego. Innymi słowy prace wykonane w danym środku trwałym, np. jego rozbudowa, przebudowa, modernizacja powodują, że po zakończeniu tych prac, środek ten ma większą wartość niż wcześniej.

Ulepszenie środka trwałego ujmowane jest w kosztach podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne. Odpisy te naliczane są od podwyższonej wartości początkowej mieszkania, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność.

Do kosztów można zaliczyć tylko część wydatków

W sytuacji, gdy działalność prowadzona jest w mieszkaniu, a remont dotyczy całej powierzchni mieszkania, wówczas do kosztów podatkowych można zaliczyć wydatki tylko w tej części,  w jakiej dotyczą pomieszczenia wyznaczonego na prowadzenie działalności. Pozostałe wydatki na remont stanowią wydatki osobiste.