Do końca 2015 roku obowiązuje procedura zmuszająca przedsiębiorców do dokonywania  korekty kosztów. W dużym uproszczeniu polega ona na konieczności wyksięgowaniu z kosztów nieopłaconych w terminie wydatków. O ile w przypadku wydatków, które mają zostać sfinansowane z własnych środków przedsiębiorstwa, zasady dokonywania korekty kosztów są jasne, o tyle zakup na kredyt wśród podatników budzi wątpliwości.

Korekta kosztów do końca 2015 r.

Zgodnie z art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedsiębiorca jest zobowiązany do wyksięgowania z kosztów wydatków, które nie zostały opłacone w odpowiednim, ustawowo określonym terminie. Jak wskazują przepisy, należy tutaj rozróżnić dwie sytuacje:

  • termin płatności krótszy niż 60 dni - korekty kosztów należy dokonać w okresie, w którym upływa 30 dzień po terminie płatności, wyznaczonym na dokumencie zakupu;
  • termin płatności dłuższy niż 60 dni - korekty kosztów należy dokonać w okresie, w którym upływa 90 dzień od daty ujęcia wydatku w kosztach (nawet wówczas, gdy termin płatności jeszcze nie upłynął).

Koszty należy pomniejszyć odpowiednio w kolumnie KPiR, w której zostały uprzednio wykazane.  W momencie, gdy wartość kosztów, podlegających korekcie, będzie większa niż koszty poniesione w danym okresie - nadwyżkę należy wykazać jako przychód w kol. 8 KPiR - pozostałe przychody.

Po opłaceniu kosztów należy ponownie wykazać to w odpowiedniej kolumnie księgi.

Zakup na kredyt do końca 2015 r. a korekta kosztów

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jasno wskazują, że korekta kosztów dotyczy tych wydatków, które zostały ujęte w ewidencji księgowej na podstawie faktury (rachunku), umowy lub innego dokumentu zakupu. W przypadku zakupu na kredyt przedsiębiorca dysponuje dwoma dokumentami - dokumentem zakupu oraz umową kredytową.

Podstawą księgowania w tym wypadku jest dokument zakupu, np. faktura. Natomiast rozliczenie zobowiązania względem dostawcy następuje z chwilą przelania środków pieniężnych przez bank na rachunek bankowy sprzedawcy. W tej sytuacji przepisy dotyczące korekty kosztów nie znajdą zastosowania nawet wówczas, gdy przedsiębiorca nie dokonał terminowej spłaty raty kredytu. Faktura (lub inny dokument) została opłacona, więc art. 24d updof nie będzie obowiązywał.

Ważne!

Do końca 2015 r. korekta kosztów obejmuje jednak zakupy ratalne, w których to sam sprzedawca rozkłada płatności na raty w ramach kredytu kupieckiego.

Koniec korekty kosztów

Mimo że zakup sfinansowany kredytem nie podlega korekcie kosztów już dziś, warto zaznaczyć, że wraz z końcem 2015 r. obowiązek korygowania kosztów w związku z nieopłaconymi wydatkami zniknie na dobre. Po 1 stycznia 2016 r. podatnicy nie będą już musieli  pomniejszać kosztów, jeśli nie zapłacą zobowiązania w terminie.

W tym miejscu warto także dodać, że podatnicy, którzy dokonają korekty kosztów jeszcze w 2015 r., a zaległe wydatki opłacą w 2016 r., będą mogli bez przeszkód zaliczyć je ponownie do kosztów uzyskania przychodów.