Rozliczenie samochodu zakupionego na kredyt

Wielu przedsiębiorców, zwłaszcza początkujących nie stać na zakup samochodu firmowego za własne pieniądze. W związku z tym właściciel firmy bierze kredyt na jego kupno. Jednak co zrobić w sytuacji, gdy w umowie kredytowej znajduje się zapis, że bank staje się współwłaścicielem samochodu do czasu spłaty kredytu? Jak ujmować taki samochód w księgach podatkowych? Czy można go amortyzować?

 

Amortyzacja - jakie warunki muszą być spełnione

Zgodnie z przepisami, amortyzacji podlegają środki trwałe, które stanowią własność lub współwłasność podatnika, są kompletne i zdatne do użytku w dniu ich przyjęcia do używania. Aby można było dokonać amortyzacji środka trwałego jego przewidywany okres używania musi być dłuższy niż rok i musi być on wykorzystywany na potrzeby związane z prowadzoną działalnością.

W związku z powyższym przepisy podatkowe dopuszczają możliwość wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i dokonywanie odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, które stanowią współwłasność podatnika, a nie są jego własnością w 100%.

Amortyzacja - jaką kwotę można amortyzować kupując samochód na kredyt?

Jeśli samochód został nabyty na kredyt przedsiębiorca może wprowadzić go do ewidencji środków trwałych firmy i amortyzować. Istnieje jednak małe “ale”... . Otóż kiedy pojazd ten stanowi współwłasność podatnika i banku jego wartość początkową ustala się w takiej proporcji, w jakiej pozostaje on własnością podatnika.

Przykładowo, jeśli samochód kosztował 100 tys. zł, kredyt został wzięty na 80 tys. zł, a 20 tys. to wkład własny podatnika, wówczas wprowadzając pojazd do ewidencji środków trwałych za jego wartość początkową należy przyjąć kwotę 20 tys. zł.

W takiej sytuacji przedsiębiorca może jedynie częściowo dokonywać amortyzacji od kredytowanego pojazdu. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są od wartości, która stanowi wkład własny podatnika, czyli w przytoczonym przykładzie od kwoty 20 tys. zł.

Raty od kredytu za samochód

Przedsiębiorca spłacając kredyt za samochód płaci raty kapitałowe i część odsetkową. Jednak do kosztów podatkowych nie zalicza się rat kapitałowych. Natomiast można wliczyć w koszty podatkowe część odsetkową rat. Jednak, by było to możliwe odsetki  muszą być faktycznie zapłacone.

Rozliczenie odsetek od kredytu jest zależne od tego kiedy zostały naliczone i opłacone. Jeśli odsetki od kredytu zostały naliczone i zapłacone przed dniem przekazania samochodu podatnikowi do używania to wlicza się je do początkowej wartości samochodu. Natomiast, gdy odsetki kredytowe zapłacono już po przekazaniu samochodu podatnikowi to wydatek ten zaliczany jest do kosztów uzyskania przychodów.

Pomimo tego, że samochód, który stanowi współwłasność banku i przedsiębiorcy można wliczyć w koszty podatkowe należy mieć na względzie, iż wpisanie banku jako współwłaściciela auta z punktu podatkowego nie jest korzystne dla przedsiębiorcy.

Zobacz też:

płaca netto