Faktura zaliczkowa to jeden z najbardziej powszechnych dokumentów spotykanych w obrocie gospodarczym. Jednak nie wszyscy przedsiębiorcy mają świadomość tego jakie dane powinna zawierać oraz kiedy należy ją wystawić. Dlatego właśnie tej kwestii zostanie poświęcony niniejszy artykuł.

Faktura zaliczkowa - elementy

Obowiązkowe elementy faktury zaliczkowej określa art. 106f ust. 1 ustawy o VAT. Wśród nich wymienia się

 • datę wystawienia;
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • numery identyfikacyjne nabywcy i sprzedawcy (np. NIP);
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty,o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 • otrzymaną kwotę zapłaty;
 • kwotę podatku wyliczoną według wzoru:
  ZB x SP
KP = ────────
  100 + SP

gdzie:

 • KP
 • -
 • KP - oznacza kwotę podatku,
 • ZB
 • -
 • ZB - oznacza kwotę otrzymanej całości lub części zapłaty,
 • SP
 • -
 • SP - oznacza stawkę podatku;
 • dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, cenę jednostkową netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług bez kwoty podatku, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku.
Ważne! Jeżeli faktura zaliczkowa nie obejmuje całej zapłaty, na fakturze końcowej wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi sumę wartości towarów lub usług pomniejsza się o wartość otrzymanych części zapłaty, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części zapłaty. Faktura końcowa powinna zawierać wszystkie numery faktur zaliczkowych z nią powiązanych.

Faktura zaliczkowa - termin wystawienia

Art.106i ust. 2 ustawy o VAT określa termin wystawienia faktury zaliczkowej. Zgodnie z jego treścią fakturę zaliczkową wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy. Zobacz też:

Rozliczenie delegacji krajowej Dofinansowanie z pfron Płaca brutto netto