Wiele problemów przysparza przedsiębiorcom zaliczanie składników do środków trwałych. Pojawiają się pytanie czy na pewno jest to środek trwały, a może wyposażenie czy też zwykły wydatek.

środek trwałyŚrodek trwały a ustawa o PIT

Istnieje wiele definicji środka trwałego. Zgodnie z ustawą o PIT środek trwały stanowi własność lub współwłasność podatnika, które zostały nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia ich do używania. Zaliczamy tutaj:

 • “budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 • maszyny, urządzenia i środki transportu,
 • inne przedmioty - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu
 • Środkami trwałymi są również wymienione powyżej składniki majątku, niestanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy leasingu, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami tych składników - jeżeli odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający”

Środek trwały a ustawa o rachunkowości

Zgodnie z art. 15 pkt 15 ustawy o rachunkowości przez środki trwałe rozumie się: rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, których przewidywany okres użyteczności jest dłuższy niż rok, są one kompletne, zdatne do użytku oraz przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się:

 • nieruchomości, w tym grunty, wieczyste prawo użytkowania gruntu, budynki, budowle, spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 • urządzenia, maszyny oraz środki transportu,
 • ulepszenia obcych środków trwałych,
 • inwentarz żywy.

Środki trwałe, które zostały oddane do użytkowania na podstawie umowy najmu, leasingu lub dzierżawy zaliczane są do aktywów trwałych jednej ze stron umowy.

Środek trwały

W celu zaliczenia składnika majątku do środków trwałych, musi dodatkowo spełnić 5 warunków:

 1. stanowić własność lub współwłasność podatnika,
 2. musi być nabyty lub wykorzystywany we własnym zakresie
 3. musi być kompletny oraz zdatny do użytkowania w dniu przyjęcia do używania,
 4. przewidywalny okres użytkowania musi być dłuższy niż rok,
 5. składnik musi być wykorzystywany na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub może być oddany do używania na podstawie umowy najmu leasingu lub dzierżawy.

Klasyfikacja Środków Trwałych

KŚT jest klasyfikacją środków trwałych, która ma za zadanie przypisać do danego środka trwałego odpowiedniej stawki amortyzacyjnej. Wyróżnia się 10 grup w ramach KŚT. Grupa 0 - zalicza się tutaj grunty, Grupa 1 - należą do niej budynki, lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, Grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej oraz wodnej, Grupa 3 - kotły oraz maszyny energetyczne, Grupa 4 - maszyny, urządzenia orazaparaty ogólnego zastodowania, Grupa 5 - maszyny, urządzenia oraz aparaty specjalistyczne, Grupa 6 - urządzenia techniczne, Grupa 7 - środki transportu, Grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, które nie zostało zakwalifikowane do innej grupy, Grupa 10 - inwentarz żywy.