Zdarza się, że nabyte składniki majątku w działalności gospodarczej nie przekraczają kwoty 3500 zł*. Czy wówczas przedsiębiorca może uznać taki przedmiot za środek trwały i wprowadzić do ewidencji? Sprawdźmy, jak prawidłowo zakwalifikować składnik majątku o wartości poniżej 3500 zł*!

Definicja środka trwałego

Za środek trwały można uznać te składniki majątku, które:

  • stanowią własność lub współwłasność podatnika,
  • zostały nabyte lub wytworzone we własnym zakresie,
  • są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania,
  • ich przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok,
  • będą wykorzystywane na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej lub oddane do używania na podstawie umowy najmu, leasingu lub dzierżawy.

Spełnienie powyższych wymogów powoduje, że dany składnik majątku można wprowadzić do ewidencji środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodu. Jednak wartość graniczna 3500 zł (netto w przypadku czynnych podatników VAT, brutto  - zwolnionych z VAT) nie dyskwalifikuje składnika majątku, aby uznać go za środek trwały, jeżeli spełnia definicję środka trwałego zgodnie z art. 22a ustawy o PIT.

Niskocenna wartość składnika majątku

Jeżeli wartość początkowa środka trwałego nie przekracza 3500 zł* to według przepisów ustawy o PIT oraz ustawy o CIT, podatnik nie ma obowiązku wprowadzenia składnika majątku do ewidencji, a tym samym nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Jednak jeżeli podatnik uzna wprowadzenie składnika majątku o wartości poniżej 3500 zł* do ewidencji środków trwałych za uzasadnione może tego dokonać, pod warunkiem spełnienia przesłanek definicji środka trwałego. Często z innych przyczyn nie można uznać składnika majątku za środek trwały, np.:

  • okres używania sprzętu krótszy niż rok czasu,
  • składnik niekwalifikujący się do środków trwałych, jak: grunty, dzieła sztuki, czy wartość firmy.

Możliwe jest również zaliczenie niskocennego składnika majątku do wyposażenia, jeżeli jego wartość przekracza 1500 zł* oraz okres używania będzie krótszy niż rok lub ujęcia go bezpośrednio w kosztach. Podsumowując decyzja o zakwalifikowaniu składnika majątku o wartości poniżej 3500 zł* do środków trwałych spoczywa na przedsiębiorcy. Powinien on przestrzegać obowiązujących przepisów, ale równocześnie uwzględnić okres użytkowania składnika, jego stan, czy charakter związany z prowadzoną działalnością. *netto - w przypadku czynnych podatników VAT, brutto - dla podatników zwolnionych z VAT