Osobiste doręczenie pisma adresatowi - czy to ze względu na jego nieobecność czy też dlatego, że świadomie unika odbioru listu, często nie jest możliwe. W praktyce niestety funkcjonują dwa mity o doręczeniu pism sądowych, które rzekomo rozwiązują problem, mianowicie:

  1. brak odbioru listu poleconego z sądu czy innej instytucji,
  2. odmowa odbioru pisma sądowego lub urzędowego,

czyli nie odbiorę listu poleconego z sądu lub z urzędu, to problem nie istnieje. Nic bardziej mylnego, bowiem przepisy w takich przypadkach stoją po stronie nadawców i regulują tzw. skuteczne doręczenie, czyli sytuacje, kiedy niezależnie od tego, że pismo nie zostało dostarczone do rąk adresata - uznaje się, że doręczenie było skuteczne.

Jak rozumieć doręczenie?

Doręczenie ma umożliwić adresatowi zapoznanie się z treścią dokumentu, w szczególności pism sądowych. W trakcie procesu wpływa na zachowanie równości stron gwarantując zachowanie praworządności całego procesu. Od daty doręczenia pisma biegną terminy postępowania, np. do wniesienia odwołania czy zażalenia.

Skuteczne doręczenie - rodzaje

Wyróżniamy dwa rodzaje doręczeń:

  • doręczenie właściwe – adresat osobiście odbiera pismo,

  • doręczenie zastępcze – czyli doręczenie pisma innej osobie niż adresat. W przypadku nieobecności adresata w mieszkaniu, pismo doręcza się dorosłemu domownikowi a w razie jego braku lub nieobecności, pismo może zostać dostarczone administratorowi domu (dozorcy) lub właściwemu organowi gminy.

Zasady doręczania pism

  • pisma dla osób fizycznych- zasadniczo doręcza się osobiście. W przypadku, gdy adresat nie posiada zdolności procesowej (np. osoba małoletnia) pismo doręcza się przedstawicielowi ustawowemu danej osoby,

  • pisma dla osób prawnych (w tym organizacji nie mających osobowości prawnej) – pisma doręcza się organowi, który jest uprawniony do reprezentowania osoby prawnej/organizacji przed sądem lub bezpośrednio do rąk pracownika, który został upoważniony do odbioru pism,

  • pisma dla przedsiębiorców i wspólników spółek handlowych (wpisanych do KRS na podstawie odrębnych przepisów) – pisma doręcza się na adres podany w rejestrze (o ile strona nie wskazała innego adresu doręczania korespondencji),

  • pisma dla ustanowionych pełnomocników procesowych lub osób uprawnionych do odbioru pism w postępowaniu sądowym –  doręczenie powinno być dokonane tym osobom. Przy czym bardzo ważna kwestia- jeżeli strona w postępowaniu ma więcej niż jednego pełnomocnika, pismo doręcza się tylko jednemu z nich.

W jakich jeszcze sytuacjach można mówić o skutecznym doręczeniu?

Jak wynika z definicji doręczenia, jest to umożliwienie adresatowi zapoznania się z treścią doręczanego dokumentu. Doręczenie bez wątpienia jest skuteczne w momencie, gdy odbierze go sam adresat bądź inna upoważniona do tego osoba. "Możliwość zapoznania się" z treścią pisma nie jest jednak utożsamiana przez przepisy jako faktyczne zapoznanie się dokumentem. Bowiem skuteczne doręczenie następuje także w sytuacji, w której co prawda adresat listu nie zna jego treści, ale miał realną możliwość zapoznania się z nią.

Uwaga!Ustawowy termin na odbiór pisma wynosi 14 dni, podczas którego pismo jest dwukrotnie awizowane. Po tym czasie i dwukrotnym awizowaniu przyjmuje się, że pismo zostało skuteczne doręczone.

skuteczności doręczenia pisma nie decyduje sam fakt przesłania go pod dany adres, lecz możliwość zapoznania się z przesyłką (muszą więc istnieć przesłanki, że adresat mieszka w danym miejscu. Nawet jeśli zmienił on adres uważa się, że miał realną szansę na zapoznanie się z listem, jeżeli nie poinformował o tym odpowiednich urzędów).

Polecamy:

Polskie-firmy.org Katalog stron Talizmany

logowanie google