Zdarza się, że samochód stanowiący środek trwały przestaje być potrzebny w prowadzonej działalności. W takich przypadkach przedsiębiorca ma  prawo wycofać samochód z firmy oraz przekazać go na cele prywatne. Warto jednak pamiętać, że takie przekazanie samochodu w niektórych sytuacjach wiązać się będzie z obowiązkiem zapłacenia podatku VAT.

Prawo do odliczenia VAT przy zakupie a wycofanie samochodu z firmy

Co do zasady jeśli przy zakupie samochodu firmowego przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, podczas przekazywania go na cele prywatne przedsiębiorca zobowiązany jest dokonać korekty odliczonego wcześniej VAT . W tym przypadku bardzo istotna jest jednak jego wartość początkowa pojazdu oraz data jego przekazania na cele prywatne. Korekty VATu  są bowiem obowiązkowe dla samochodów:

  • o wartości nie przekraczającej 15.000 zł jeśli przekazanie na cele prywatne nastąpiło w okresie 12 miesięcy (licząc od końca okresu rozliczeniowego, w którym został wydany do użytkowania)
  • o wartości większej niż 15.000 zł jeśli przekazanie nastąpiło w okresie 5  lat (po zakończeniu roku, w którym został przykazany do użytkowania)

Jeśli wycofanie  samochodu z firmy na cele prywatne nastąpiło po upływie powyższych terminów przedsiębiorca nie ma obowiązku korygować VAT.

Brak prawa do odliczenia VAT przy zakupie a wycofanie samochodu z firmy

Jeśli natomiast przy zakupie samochodu (oraz od znaczących części składowych) nie przysługiwało przedsiębiorcy prawo do odliczenia VAT (np. zakup samochodu na fakturę VAT-marża) jego wycofanie na potrzeby własne nie będzie rodziło obowiązku opodatkowania VAT.

Znaczące części składowe - co to takiego?

Aby zdefiniować "znaczące części składowe" należałoby odnieść się  do art. 47 Kodeksu cywilnego.

 Zgodnie z jego brzmieniem częścią składową rzeczy określa się wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego, np. akumulator, silnik.

Przy ustalaniu powstania obowiązku podatkowego VAT przy przekazaniu samochodu na cele prywatne należy także wziąć pod uwagę czy:

  • zakupione części składowe, w chwili wycofania samochodu oraz przekazania na cele prywatne, mają trwały wpływ na wzrost  wartości pojazdu
  • przedsiębiorca faktycznie zakupił części składowe czy jedynie usługę ich wymiany w warsztacie samochodowym

Jeśli części nie wpływają znacząco na wartość samochodu lub przedsiębiorca nie dokonał ich bezpośredniego zakupu nie powstanie obowiązek naliczenia VAT w związku z wycofaniem samochodu na cele prywatne.