Faktura VAT jest dokumentem, który pozwala wyliczyć wysokość podatku VAT, dlatego tak istotne jest, aby była wystawiona w sposób prawidłowy. Co jednak się stanie, jeśli zamieścimy w niej błędną informację?

Faktura - co powinna zawierać

Par. 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, jasno określa, które elementy są niezbędne przy wystawianiu faktury VAT, aby mogła zostać uznana za prawidłowo uzupełnioną. Są to:

 1. data wystawienia
 2. numer faktury,
 3. imiona i nazwiska lub nazwy sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy,
 4. numery NIP sprzedawcy i nabywcy,
 5. data dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile jest inna niż data wystawienia faktury,
 6. nazwa sprzedawanego towaru lub usługi,
 7. miara i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług,
 8. cena jednostkowa netto towaru lub usługi,
 9. wartość netto towarów lub wykonanych usług, objętych sprzedażą,
 10. stawki podatku,
 11. suma wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 12. kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 13. kwota należności ogółem.

Faktura czy nota korygująca?

Wykrywamy błąd w fakturze, co robić? Błąd należy skorygować, jeśli błąd koryguje sprzedawca, to wystawia on fakturę korygującą. Jeżeli natomiast korektą zajmuje się nabywca faktury, wystawia on w takiej sytuacji notę korygującą jeśli błąd koryguje nabywca to wystawia notę korygującą. Co ważne, należy pamiętać, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie faktur, § 15 ust 2., nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury, tylko wtedy dokument będzie ważny. Popełniony błąd zostaje skorygowany za pomocą dodatkowych dokumentów.

Nieprawidłowa stawka VAT

W wystawionej fakturze wpisana jest nieprawidłowa stawka VAT? Taki błąd powinien naprawić wystawca poprzez sporządzenie faktury korygującej. Istotne jest, czy stawka VAT została zawyżona, czy zaniżona. Zastosowanie wyższej stawki VAT, daje w konsekwencji obowiązek podatnika do odprowadzenia zawyżonego podatku. Podatnik może odzyskać nadpłacony podatek - w jaki sposób? Wystawiając fakturę korygującą. Przedsiębiorca może jednak zdecydować się nie korygować zawyżonej stawki VAT, czego nie może zrobić w przypadku, gdy stawka VAT została na fakturze zaniżona. W takiej sytuacji podatnik powinien wystawić fakturę korygującą. A co z nabywcą, który otrzyma fakturę z błędną stawką VAT? Jeśli nabywca otrzymał fakturę, która zawiera pomyłki dotyczące stawki lub kwoty podatku VAT - nie może wystawić noty korygującej. Odpowiedzialnym za wystawienie faktury VAT jest zawsze sprzedawca i w tym przypadku to na nim ciąży obowiązek korekty.

Skutki prawne

Błędnie wystawianie faktury może się wiązać z grzywną zgodnie z art. 62 Kodeksu karnego skarbowego - maksymalnie może to być 180 stawek dziennych. Jednak grzywna może wynieść do 240 stawek dziennych, jeżeli zostanie udowodnione, że faktury zostały umyślnie błędnie uzupełnione. Kara może zostać nałożona na przedsiębiorcę, który np. wystawiając fakturę VAT pominął wpisanie kwoty netto. W przypadku mniejszych błędów, sprzedawcy grozi nałożenie grzywny za wykroczenie skarbowe. Aby uniknąć ewentualnych błędów formalnych w danych odbiorcy, można posiłkować się danymi z Głównego Urzędu Statystycznego, który gromadzi wszelkie informacje pomagające zweryfikować inne podmioty gospodarcze. Zobacz też:

netto brutto kalkulator podróż służbowa rozliczanie delegacji

Katalog Stron WWW