Jestem czynnym podatnikiem VAT. Od 1 lipca 2018 będzie dotyczył mnie model podzielonej płatności. W związku z tym chciałabym się dowiedzieć jakie są korzyści zastosowania split payment? Jak jego wykorzystanie wpłynie na rozliczenia nabywcy oraz odbiorcy?

Ewa, Szczecin

Mechanizm podzielonej płatności polega na uregulowaniu zobowiązania z wykorzystaniem komunikatu przelewu, po zastosowaniu którego zapłata za fakturę zostanie przekazana:

  • na rachunek VAT w wartości wpłaconego przez nabywcę podatku VAT wykazanej na fakturze

  • na rachunek rozliczeniowy - w wartości kwoty netto wykazanej na fakturze.

Przy czym środki ulokowane na specjalnym rachunku VAT będą mogły zostać głównie wykorzystane na pokrycie zobowiązań względem podatku VAT oraz z tytułu zobowiązań wymienionych w art. 62b ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Takie rozwiązanie budzi wiele obaw wśród polskich podatników, gdyż spowoduje częściowe zamrożenie na rachunku VAT środków pieniężnych związanych z otrzymywanym podatkiem VAT należnym z faktur sprzedaży - nie będzie można nimi swobodnie dysponować.

Korzyści zastosowania spilt payment dla sprzedawcy

Brak możliwości pokrywania zobowiązań względem kontrahentów środkami zgromadzonymi na rachunku VAT ma swoje dobre strony. Przede wszystkim podstawową korzyścią dla sprzedawcy jest brak konieczności kontrolowania stanu swojego konta pod względem zobowiązań związanych z podatkiem VAT. Z racji tego, że należności z tytułu VAT trafiają na osobne konto VAT podatnik nie musi martwić się na koniec miesiąca, czy posiada środki na pokrycie zobowiązań wobec fiskusa. Uniknie także opóźnień z tym związanych. Ponadto środki zgromadzone na rachunku VAT nie podlegają egzekucji sądowej i administracyjnej, a w niektórych przypadkach mogą być oprocentowane. Dodatkowe rachunki VAT będą tworzone oraz obsługiwane przez banki lub SKOK-i. Zatem przedsiębiorca nie będzie obarczony dodatkowymi obowiązkami związanymi z założeniem rachunku oraz podziałem płatności. Warto również wspomnieć, że otwarcie rachunku VAT będzie wolne od dodatkowych opłat czy prowizji.

Ważne!

Chęć dokonania przelewu środków pieniężnych z rachunku VAT na rachunek firmowy będzie wiązała się z koniecznością złożenia stosownego wniosku, na którego rozpatrzenie organ skarbowy ma 60 dni.

Szybszy zwrot podatku VAT i profity wcześniejszej zapłaty VAT

Dzięki zastosowaniu modelu split payment możliwe będzie szybsze uzyskanie zwrotu nadwyżki podatku należnego nad naliczonym wynikającym z deklaracji VAT. Przedsiębiorca, który wraz z deklaracją VAT złoży wniosek VAT-ZT o zwrot VAT nadwyżki otrzyma zwrot środków w ciągu 25 dni od złożenia wniosku. Ponadto zgodnie z art. 108d ust. 1 nowelizacji ustawy o VAT, jeśli płatność za zobowiązanie podatkowe będzie realizowana za pomocą rachunku bankowego VAT oraz zostanie ona uregulowana przed terminem wówczas będzie możliwe zmniejszenie wysokości VAT należnego płatnego na konto urzędu skarbowego. Wysokość korzyści finansowej będzie ustalana według wzoru:

S = Z * r * n360

w którym poszczególne symbole oznaczają:

S – kwotę, o którą obniża się kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku ( w zaokrągleniu do pełnych złotych),

Z – kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku wynikającą z deklaracji podatkowej przed obniżeniem tego zobowiązania,

r – stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego obowiązującą na dwa dni robocze przed dniem zapłaty podatku,

n – liczbę dni od dnia, w którym obciążono rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, z wyłączeniem tego dnia, do dnia, w którym upływa termin zapłaty podatku, włącznie z tym dniem.  

Ważne!

W przypadku śmierci właściciela rachunku VAT w masie spadkowej nie są uwzględniane zaległości w podatku VAT ani odsetki za zwłokę.

Korzyści zastosowania split payment dla nabywcy

Początkowo korzystanie ze split payment przy regulowaniu zobowiązań wobec sprzedawcy będzie dobrowolne. O zastosowaniu modelu podzielonej płatności będzie decydował nabywca. W związku z tym ustawodawcy przewidzieli szereg ustępstw mających na celu wprowadzenie korzyści z wyboru split payment i wpłynięcie na decyzję nabywców o jego zastosowaniu. Należą do nich min.:

  • brak solidarnej odpowiedzialności, która zakłada ponoszenie odpowiedzialności przez nabywcę za nieuregulowane zobowiązania podatkowe sprzedawcy z tytułu zrealizowanej transakcji. Dotyczy towarów wymienionych w załączniku 13 ustawy o VAT.

  • nie zastosowanie podwyższonej stawki odsetek za zwłokę w odniesieniu do zaległości VAT. Dotyczyć będzie tych okresów, w których 95% kwoty podatku naliczonego wynika z faktur zapłaconych z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

  • przesłanka o należytej staranności, zakładająca, że podatnik stosujący split payment dokonał wszelkich starań przy zawieraniu transakcji. W przypadku dokonania zakupu od nieuczciwego kontrahenta eliminuje ryzyko posądzenia o współudział w wyłudzeniach podatkowych.