Prowadzenie blogów jest coraz bardziej popularne. Są one rodzajem dziennika publikowanego w internecie, w którym autor wyraża swoje opinie i porady na dany temat. Zamieszcza się na nim zdjęcia, filmy, opisy testowanych produktów czy proponowanych stylizacji. Co więcej, prowadzenie blogów stało się od niedawna pomysłem na biznes. Powstają więc pytania, czy bloger może rozliczyć wydatki na prowadzenie bloga w kosztach? Czy może odliczać VAT od nabywanych produktów prezentowanych na swojej stronie? Sprawdź, czy poniesione wydatki na prowadzenie bloga stanowią koszt firmowy.

Prowadzenie bloga a koszty

Wydatek, który może zostać rozliczony w kosztach działalności, definiuje art. 22 ust. 1 ustawy o PIT. Zgodnie z jego brzmieniem za koszt uzyskania przychodu uznaje się wydatek poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zabezpieczenia czy zachowania źródła przychodu (z wyłączeniem wydatków zawartych w art. 23).

Zatem aby zaliczyć poniesione wydatki do kosztów podatkowych, niezbędne jest zaistnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów lub usług a prowadzoną działalnością gospodarczą. Związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

Charakter bezpośredni polega na poniesieniu wydatków ściśle związanych ze specyfiką prowadzonej działalności. Należą do nich przede wszystkim zakup towarów handlowych, materiałów podstawowych i pomocniczych. Przykładem może być zakup materiałów potrzebnych do remontu lokalu przez firmę budowlaną. Jest to bez wątpienia wydatek bezpośrednio związany z działalnością, który można uznać za koszt uzyskania przychodu.

Koszty pośrednie odnoszą się do wydatków, które nie mają bezpośredniego wpływu na osiągane przychody, lecz wiążą się z ogólnym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Najczęściej za koszty pośrednie uważa się opłaty za czynsz, media, wydatki związane z eksploatacją pojazdów czy koszty obsługi księgowej.

W przypadku kosztów prowadzenia bloga związek między poniesionymi wydatkami a działalnością gospodarczą jest dość problematyczny. Organy podatkowe często stwierdzają, że wydatki na prowadzenie bloga mają charakter osobisty, wówczas nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu.

Przykładowo jeżeli osoba prowadzi bloga modowego i zamieszcza na swojej stronie stylizacje modowe, ponosi w tym celu wydatki na zakup odzieży, biżuterii czy akcesoriów. Zarówno odzież, jak i pozostałe dodatki są traktowane przez organy podatkowe jako wydatki o charakterze osobistym. Co więcej, jeżeli zakup nie ma na celu dalszej odsprzedaży, nie może stanowić kosztu podatkowego. Podobnie będą traktowane eventy, takie jak koncerty, festiwale i inne wydarzenia, w których bloger bierze udział w celu zrecenzowania czytelnikom swoich wrażeń. Wydatki tego typu, które służą jedynie wydaniu własnej opinii np. na temat testowanych produktów czy tworzeniu artykułów sponsorowanych nie mogą być włączone do kosztów uzyskania przychodu, ponieważ nie istnieje chociażby pośredni związek przyczynowo-skutkowy między dokonywanymi zakupami a powstaniem przychodu.

Wydatki na prowadzenie bloga a odliczenie VAT

Co do zasady prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje dla tych towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Wyłączenie, jakie przewiduje ww. ustawa, dotyczy m.in.:

  • towarów używanych,

  • przedmiotów kolekcjonerskich i antyków,

  • dzieł sztuki,

  • świadczenia usług taksówkarskich,

  • nabycia złota inwestycyjnego.

W związku z powyższym wydatki na prowadzenie bloga, które nie mają na tyle oczywistego i bezpośredniego powiązania nabywanych produktów z zawieraniem transakcji opodatkowanych podatkiem VAT, nie podlegają odliczeniu podatku VAT.

Stanowisko to wyjaśnia interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 8 kwietnia 2016 r. (nr sygn.  ITPP2/4512-85/16/AK):

Jak wynika z treści wniosku, nabywane towary i usługi będzie Pan wykorzystywał do celów osobistych swoich i najbliższej rodziny, w tym w znacznej mierze do celów sportu, turystyki, rekreacji i rozrywki. Sam fakt nabywania towarów i usług w celu zwiększania popularności bloga poprzez umieszczanie w nim zdjęć i filmów promujących "produkt", a więc Pana i Jego stylu życia, jest - w ocenie tutejszego organu - przesłanką niewystarczającą, aby nabycia te powiązać z konkretnymi transakcjami rodzącymi obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, nawet jeżeli hipotetycznie (co nie oznacza, że faktycznie) atrakcyjność bloga skłaniać będzie potencjalnych klientów do współpracy z Panem.

Wobec powyższej interpretacji nie każdy rodzaj powiązania o charakterze pośrednim przy dokonywaniu czynności opodatkowanych daje uprawnienie do odliczenia podatku VAT. Najważniejsza jest bezsporność oraz oczywistość tego powiązania z dokonywaną przez podatnika sprzedażą opodatkowaną.

Blogerzy często zamieszczają na swoich stronach reklamy produktów oraz firm współpracujących. Jeżeli bloger recenzuje produkt, który zakupił od sprzedawcy i któremu równocześnie udostępnia powierzchnię reklamową, to może odliczyć VAT od nabycia tego produktu, osiągając przychód z tytułu wynajmu powierzchni do reklamy osiąga bowiem przychód, który w przypadku podatników VAT będzie podlegał opodatkowaniu. Tę sytuację wyjaśnia dalsza część ww. interpretacji:

Niemniej jednak w przypadku nabywania towarów i usług, które w sposób oczywisty i bezpośredni wykorzystywane będą do czynności opodatkowanych, przykładowo związanych z udostępnianiem przez Pana konkretnym podmiotom powierzchni reklamowej, będzie Panu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących ich nabycie, o ile nie zajdą okoliczności wyłączające to prawo, wynikające z art. 88 ww. ustawy. Przy czym wyraźnie należy zaznaczyć, że nabywane towary i usługi winny być stricte ukierunkowane na wykonywane przez Pana transakcje sprzedaży a nie wpisywać się w nurt szeroko rozumianej Pana aktywności na blogu.

Podsumowując, decydującą kwestią w zaliczeniu wydatków na prowadzenie bloga w kosztach uzyskania przychodu jest cecha poniesionego kosztu, czyli wykazanie jego związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, a także jego cel, czyli osiąganie z tej działalności przychodu. Co więcej, jeżeli pomiędzy dokonywanymi zakupami produktów nie ma jednoznacznego i bezspornego związku ze sprzedażą opodatkowaną VAT, a wydatki na prowadzenie bloga służą jedynie zwiększeniu popularności jego właściciela oraz podwyższaniu aktywności bloga, wówczas  nie podlegają opodatkowaniu VAT. W razie wątpliwości podatkowych co do własnego postępowania można się zwrócić o wydanie interpretacji indywidualnej za pomocą wniosku ORD-IN i w ten sposób uniknąć negatywnych konsekwencji karno-skarbowych.

Księgowanie wydatków w systemie wFirma.pl

System wFirma.pl pozwala w prosty sposób zaksięgować wydatki związane z prowadzoną działalnością. W tym celu należy przejść do zakładki: WYDATKI » DODAJ WYDATEK » FAKTURA VAT/(BEZ VAT) i wypełnić odpowiednie pola zgodnie z otrzymanym dokumentem zakupu.

Wydatki na prowadzenie bloga a VAT

Wybierając odpowiedni rodzaj wydatku, system automatycznie zaksięguje wydatek do właściwej kolumny KPiR oraz Rejestru zakupu VAT (w przypadku czynnych podatników VAT). Ponadto podczas księgowania system zaciąga dane z wprowadzonych kosztów i przychodów do odpowiednich deklaracji i ewidencji.